รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060900800นายอดิศร อินเขียว
2585060900081นางสาวนัทช์หทัย มาพร
3585060900792นายสุรศักดิ์ จรเด็จ
4585060900040นางสาวฐิติมา พั่วเหล็ก
5575060900819นางสาวอริสา โง้เสียง
6575060900553นายธีรพงษ์ ชุมทอง
7575060900207นางสาวนภาพรรณ สกุลเหมาะ
8565060900075นายจิรายุ สนเจริญ
9555060900845นายศิรวิทย์ ควรพิพัฒน์กุล
10575060900751นางสาววีณา ปานทอง
11565060901081นางสาวพนิตา ทองปาน