รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������������������
������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585071800213นางสาววราภรณ์ สมพันธ์
2575071800453นางสาวปัญญ์หทัย เทียมจรรยา
3575071800271นางสาวณัฐนรี ผาสุข
4575071800347นายรุ่งโรจน์ สุภาภักดี
5565071800033นางสาวพรรณทิวา อ้นโต
6555071800596นายอรรถชัย มานะเจริญวณิช
7545071800191นายนิรุจน์ พูลสมบัติ
8545071800316นายธิติวุฒิ ศรีชมชื่น
9545071800340นายปฐมพงศ์ เชื้อทอง