รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051200492นายธนโชติ เจริญพาณิชย์ศิริ
2575051201029นายนพรัตน์ คำเสนาะ
3575051201086นายปพัฒน์ ปีตะวนิค
4575051200393นางสาวกมลวรรณ ทรัพย์บุญมี
5575051200476นายเดชธนา แพรม้วน
6575051200195นายนัสรี่ มะแอ
7575051200179นายธีรวัฒน์ ไพบูลย์ทวีสุข
8575051200138นายชาญวิทย์ เสือยอด
9565051200071นายชัชมินทร์ วิวัฒน์มณีกร
10565051200022นางสาวกัลยาณี ใบเงิน
11575051200625นายจักรกฤษณ์ ศรีจันทร์
12575051200948นายภาคย์ มะแก้ว
13575051200310นางสาวณัฐกุล ทองประเสริฐ
14575051201094นายปริญญา อินทษร
15575051201078นางสาวบุญสิริ งามเมือง
16586051210175นายพลวัฒน์ บุญธรรม
17575051200104นายกมลาสน์ พหุรวงษ์
18585051200012นางสาวกนกพร ประสานพรรณ์
19565051200915นางสาวรัชนก อิ่มสะบาย
20565051200832นางสาวปิยรัตน์ เปลี่ยนอร่าม