รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������
���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010500791นายธัญชนิต แซ่เตีย
2585010500320นางสาวเกศชฎา งามวาจา
3585010500353นางสาวจินดาภา แสนกล้า
4585010500874นางสาววนัสยา ฝ่ายกลาง
5585010500668นางสาวสุนิศา ภักดีผล
6585010500817นายนวฉัตร ภูริจิตโต
7585010500775นางสาวอารีรัตน์ ปั้นนาค
8585010500742นางสาวอภิรดี บุญดี
9585010500239นางสาวบุณฑริชา ชุ่มแจ่ม
10585010500924นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์เงิน
11585010501005นายอภิชัย นะรัยรัมย์
12585010500833นางสาวนันทิชา จงพัฒนะสินสุข