รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051400364นางสาวเมขลา นรินทร์
2545051400970นางสาวรวิวรรณ สิทธิศักดิ์
3535051500028นายคเชนทร์ รณชัยกุล