รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051419041นางสาวหลี่ ยี่จิน
2555051501149นายธรรมสรณ์ อังศุธร
3576051400728นายอรุณ ลลิตพรสิน
4535051401110นายนัฐวุฒิ วงษ์ประเสริฐ
5576051419116นางสาวเจ้า หลัวฮัน
6576051419108นางสาวเซี่ย หลิงเซียง
7576051419090นางสาวฮวง หยาวจี
8576051419082นางสาวหลิว เหยียน
9576051419074นายโซ เซี่ยน
10576051419066นางสาวเหมย หยินเฟิง
11576051419058นางสาวหลี จันเหยา
12576051419017นายเหยียน ฮันฟง
13576051419025นางสาวฉง ยิง
14576051419033นางสาวหลี่ เหยียนหลิง
15576051410396นางสาวณัฐธิดา มณีโชติ
16576051400561นางสาวศิริพร เฉยชาญ
17576051400595นางสาวสกุลรัตน์ วงษ์กันหา
18576051400660นางสาวเพ็ญสิริ เด่นศักดิ์ศรี
19576051400306นายพีรพล ฤาชากุล
20566051417061นายนัฐพงษ์ เลี่ยมกิตติพันธุ์
21565051400473นางสาวชลธิชา แซ่อื้อ
22565051401109นางสาวณัฐนิชชา แซ่โค้ว
23576051410487นางสาวภัคจิรา โอสุริวงศ์
24576051410495นางสาวสุรีย์พร เจริญสุข
25576051410628นางสาวสมฤทัย เขียวขาว
26566051400737นางสาวสวรรยา จำปาถะ
27576051400223นางสาวฐาปณี กิจเพียร
28576051400686นางสาวอำไพวรรณ ยั่งยืนชนม์
29576051400710นางสาวสกุลรัตน์ นายาว
30565051500090นางสาวชฎารัตน์ ไชยสงค์
31558051410097นางสาวพิมลรัตน์ โปร่งแก้วงาม
32558051410113นางสาววัลภา ยิ้มปราโมทย์
33558051410162นางสาวสุภาวดี สิงห์มัจฉา
34568051410104นางพนมรัตน์ จันทรานนท์
35525051400212นายอติวุธ นนทโชติ
36565051500389นางสาวชนม์นิภา ม่วงงาม