รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051500528นางสาวสโรชา คล้ายดวง
2585051401164นางสาวปรัชณา นาคะปักษิณ
3585051500023นางสาวคณิตา มัทยาท
4585051401156นางสาวนรีกานต์ ทองศรี
5585051500585นางสาวปภัสรา โทวนิช
6575051500024นางสาวจิราวรรณ ศรีทะวงษ์
7596051400510นางสาวภัสราวดี ณรงค์เปลี่ยน
8575051411073นายอนันท์ศักดิ์ พันธุ์รีบ
9585051500346นางสาวหฤทัย เลิศสมผล
10585051400760นางสาวปัทมา หาญธรรม
11585051400802นางสาวพัชราภรณ์ ยงกำลัง
12585051500387นางสาวกษมล คนเที่ยง
13585051500361นางสาวกชกร คนเที่ยง
14585051500114นางสาวนัทธมล กระจ่างแจ่ม
15585051410371นายวรวิทย์ คำแย้ม
16585051500544นางสาวสุปราณี โพธิ์อยู่
17596051415013นางสาวเพริศฉาย ฤกษ์วัลย์
18586051410593นางสาวกัณฐาภรณ์ หวังหิรัญโชติ
19586051410577นางสาวอรปรียา หอมนาน
20586051410544นางสาวสิรีธร สังคะคาม
21585051401230นางสาวธิวาภรณ์ จั่นแก้ว
22585051410124นายกล้าณรงค์ กุลกรรัตนสกุล
23596051410048นางสาวชุติมา ธนะไพรินทร์
24585051500445นายณธร เกษตรวิเศษ
25596051410386นางสาวภาพร ฮุนทวีชัย
26585051500262นางสาวสุรดา ริมตระกูล
27585051500296นายณัฐวัฒน์ ทิพยมาศโกมล
28585051500551นายอติวิชญ์ อยู่เป็นสุข
29585051500395นางสาวกุลธิดา พรประธาน
30585051401198นายณัฐวัฒน์ ชัยวรเศรษฐ์
31585051500221นางสาวสวรรยา ม่วงประเสริฐ
32585051500353นายอนุชิต มีแยบ
33585051500320นางสาวภาวิณี สุขณีวัฒน์
34585051500148นางสาวปิวรา นัยอรรถ
35585051400919นายวัชรากร บุญนำ
36585051400489นางสาวเกตมณี สมอทอง
37585051401073นายอนุกูล ยุทธภัณฑ์
38575051500958นางสาวสุนิสา ทวีพิทักษ์กิจ
39575051410208นางสาวปัญญาภรณ์ ตั้งใจสุข
40585051410066นางสาวสุมิตราภรณ์ สิงห์แจ่ม
41576051410685นางสาวสุกัญญา สิงห์มูล
42585051500510นางสาวศิริโสภา พงษ์หา
43566051410769นางสาวศุภลักษณ์ ทองพนม
44585051500593นายศุภณัฐ แซ่ชิง
45586051410411นางสาวสุรีรัตน์ ขวัญคำ
46575051410455นางสาวสุจิตรา จิตรภักดี
47585051500486นางสาวปลายฟ้า ราชแสนชาญ
48585051500437นางสาวชลดา ขานน้ำคำ
49585051500502นางสาวพลอยไพรินทร์ ทองแพ
50585051400059นางสาวจีระกาณต์ บูรณะกิติ
51585051400703นางสาวน้ำทิพย์ สาโรวาท
52585051500304นางสาวนลิดา อาทะ
53585051500452นางสาวดารามาศ สีมาตย์
54575051410067นายกฤษฎา เชื้อคำสิงห์
55586051410551นางสาววริยา สมมี
56585051400984นางสาวศุทธินี อ้วนเจริญ
57585051401172นายปองพล เผือกเนียร
58585051400315นางสาวอาภรณ์ เรือนคำ
59585051401032นางสาวสิรินยา เสมอภาค
60586051410437นางสาวอำไพ มั่นคง
61606051400228นางสาวรักษณาลี แซ่ตั้ง
62585051401149นายธนัญญู ทรัพย์อยู่
63575051410463นายวรากร แย้มบุบผา