รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051301393นางสาววาสนา พันคง
2576051310794นางสาวปิยะดา ดวงบุบผา