รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051310233นางสาวปาริมา วรรธกวศิน
2575051302041นางสาวปิยะวรรณ จ่าเมืองฮาม
3575051300748นางสาวประภัสสร ดวงพล
4586051300380นางสาวมาลัยกานต์ ปลุกใจ
5575051302165นายต้นตระการ จันทร์รัสมี
6575051301894นายพรชัย ตั้งโชคสิริกุล
7575051301050นางสาวพรรญาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
8586051300976นางสาวสมฤดี ภูชุม
9585051301786นางสาวกมลวรรณ จันทมาลา