รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1606051600371นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเวช
2606051600231นางสาววัสณี ดอกบัว
3585051616068นางสาวปนัดดา โสนางาม
4596051600457นางสาวณัฐพร ชูกลิ่น
5596051600275นางสาวศิมา ผากา
6585051600468นางสาวนัทลิน โล่ห์กำบัง
7596051600416นางสาวชนิดา ประสันแพงศรี
8596051600473นางสาวธนัชพร สว่างแจ้ง
9596051600523นายยุทธการ โนราช
10596051600267นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์
11596051600143นางสาวพลอยไพลิน พันธุกูล
12596051600036นางสาวชนากานต์ ชาญวิการณ์
13596051600259นางสาวศศิธร แหยมสุขสวัสดิ์
14596051600317นางสาวสิริกร เหมือนมาด
15585051604015นางสาวเกวลิน สิทธิดำรงค์
16585051616019นายพิเชษฐ เกษร
17585051616043นายเกริกเกียรติ เรืองคล้าย
18585051610020นางสาวนัทธมน แซ่อึ้ง
19585051604486นางสาวจีรวรรณ สุครีพ
20565051601476นายพงศกร เหลืองกระจ่าง
21575051604099นางสาวณัฐธยาน์ ประจงค์บัว
22585051616092นางสาวมินตรา ธนสมบัติสกุล
23585051616035นางสาวกัณณิกา ผาจันทร์
24585051610319นางสาวเมธีนี ขวาธิจักร์
25565051601492นางสาวนงราม ประชาไนย์
26565051601187นายปุณณวรรธน์ วัฒนะวิทย์
27585051600401นายจักรพันธ์ พูลเจริญ
28545051600983นายเอกวัฒน์ พรมมารักษ์
29585051600641นางสาวปณิฏฐา เสฏฐัตต์
30596051600630นางสาวอังสนา โพธิสัตย์
31596051600507นางสาวมินตรา สุมรรคา
32606051600439นายธันวา เพศยนาวิน
33585051616027นายอวิรุทธ์ แซ่ตั้ง
34585051600658นายมนตะกาน มณีรัตนประภา