รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050600873นางสาวสิรินยา วันโพนทอง
2575050601088นางสาวพรเพ็ญ พันธุ์เสงี่ยมจิตต์
3575050601096นางสาวพรรณปพร ชะบา
4585050600865นายสวิตต์ ช่วงสำโรง
5585050600568นายยุทธวัฒน์ คุ้มห้างสูง