รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

������������������������������������������������������������������������������
������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020300778นางสาววิรัญญา เดชอุดม
2585020300653นางสาวธนิกา รัศมี
3585020300695นายมนัส ชุติธรรมนาถ
4575020300407นายเนติพงษ์ พันชาลี
5575020300894นายสิทธิเดช สุภาพ
6585020300679นางสาวนภาพร แซ่ซิ้ม
7575020300274นางสาวกมลนัทธ์ สุดประเสริฐ
8585020300380นางสาวรัชดาพร น่วมภักดี