รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1588051410078นางสาวไพลิน อภิธรรมกิตติ