แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ


หน่วยงาน
สถานะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
คำถาม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
ความเหมาะสมของการแสดงผลบนหน้าจอ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ความสะดวกในการใช้งาน
ประสิทธิภาพ/ความเร็วในการเข้าถึง
ข้อเสนอแนะ