รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
และระดับการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ สุวิมล เจียรธราวานิช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 อาจารย์ วรวีร์ ปัญญาคำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 อาจารย์ ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 อาจารย์ สมพร ปิยะพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 อาจารย์ สราณีย์ สุทธิศรีปก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 อาจารย์ สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 อาจารย์ ชนิดา ป้อมเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 อาจารย์ ปราโมทย์ พลิคามิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 อาจารย์ อนุวิทย์ สนศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 อาจารย์ ธารทิพย์ แก้วเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11 อาจารย์ อิศกฤตา โลหพรหม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12 อาจารย์ ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 อาจารย์ คณุตม์ (จีรวัจน์) จิณภัค (ศรีเจริญประมง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 อาจารย์ ทินโน ขวัญดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 อาจารย์ สุกิจ ชีรนรวนิชย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 อาจารย์ มารุต เขียวแก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17 อาจารย์ นรินทร์ จีระนันตสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
18 อาจารย์ ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19 อาจารย์ อัญชลี อินคำปา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
20 อาจารย์ ดุสิต สิงห์พรหมมาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
21 อาจารย์ สุระศักดิ์ ศรีปาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
22 อาจารย์ วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 อาจารย์ ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
24 อาจารย์ มินตรา ศักดิ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
25 อาจารย์ พนัสชัย ศรีบำรุง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
26 อาจารย์ พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
27 อาจารย์ สุรเทพ แป้นเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
28 อาจารย์ ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
29 อาจารย์ หทัยชนก โทสินธิติ (ตีรณวัฒนากูล) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
30 อาจารย์ สมใจ หุตะสุขพัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
31 อาจารย์ ธนวิทย์ ลายิ้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
32 อาจารย์ เจตนิพิฐ เนียมสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
33 อาจารย์ พรพิมล เผ่าภูรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
34 อาจารย์ ปาริฉัตร ปิติสุทธิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
35 อาจารย์ กฤษณา ชูโชนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
36 อาจารย์ วัสสกร มณีนิล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
37 อาจารย์ ณภัทร ยศยิ่งยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
38 อาจารย์ ลลิตา ปานแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
39 อาจารย์ กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 อาจารย์ ปรวัล นาคแสง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
41 อาจารย์ ภัทรา คุ้มเขต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ สุปราณี มูลมาตย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ ธัชชาจรีย์ มาลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
44 อาจารย์ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45 อาจารย์ จักรพันธ์ รูปงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
46 อาจารย์ อรัญญา อำไพจิตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
47 อาจารย์ อธิศนันท์ ศักดิ์ธีรสุนทร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
48 อาจารย์ ลัคคนา ส่วนลม้าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
49 อาจารย์ อรทัย เจริญสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
50 อาจารย์ ลัดดาวัลย์ สุขศาลา (ศรีนิมิตรแก้ว) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
51 อาจารย์ กฤษชนก ศุขเกษม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
52 อาจารย์ ณีรนุช ประชากุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
53 อาจารย์ ชานนท์ สาระสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
54 อาจารย์ กฤติกา นรจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
55 อาจารย์ สุชญา ฉัตรวิชญะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
56 อาจารย์ สุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
57 อาจารย์ นวพร ถิ่นไทรงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
59 อาจารย์ รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
60 อาจารย์ นิซุฟยาน นิมะมิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
61 อาจารย์ พัชรพร เวียงวีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
62 อาจารย์ วรพร คำแป้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
63 อาจารย์ กฤษณา คงเลิศยศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
64 อาจารย์ อุมาพร มีเดช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
65 อาจารย์ จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
66 อาจารย์ นริศรา อู่ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
67 อาจารย์ ดวงทิพย์ ไข่แก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
68 อาจารย์ ทัพพสาร ใจแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
69 อาจารย์ วรรณีย์ พรมนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
70 อาจารย์ สุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
71 อาจารย์ ภาพิมล ประจงพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
72 อาจารย์ พัชราวลัย เซ็นเสถียร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
73 อาจารย์ รชรัตน์ แย้มพวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
74 อาจารย์ วรวิทย์ จันทร์เนย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
75 อาจารย์ สุรีย์รัตน์ เอมพรหม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
76 อาจารย์ จตุพล กิจทวี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
77 อาจารย์ กฤษณ์ สงวนพวก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
78 อาจารย์ นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
79 อาจารย์ เวธนี สุรวณิชนิรชร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
80 อาจารย์ นพมาศ พูลเจริญศิลป์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
81 อาจารย์ ภัทรภร ภควีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
82 อาจารย์ ชลธิรา สารวงษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
83 อาจารย์ ธนกฤต แก้วพิลารมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
84 อาจารย์ ณัฐฐพร สุบรรณมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
85 อาจารย์ ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ คณะบริหารธุรกิจ
86 อาจารย์ กมลศิริ คงสมัย คณะบริหารธุรกิจ
87 อาจารย์ ปรียาภรณ์ สีสายคำ คณะบริหารธุรกิจ
88 อาจารย์ กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
89 อาจารย์ ชฎาพร จักรทอง คณะบริหารธุรกิจ
90 อาจารย์ ภานุพงศ์ นิลตะโก คณะบริหารธุรกิจ
91 อาจารย์ สุกัณยา กิตติคุณงาม คณะบริหารธุรกิจ
92 อาจารย์ วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล คณะบริหารธุรกิจ
93 อาจารย์ กุสุมา ชัยโตษะ คณะบริหารธุรกิจ
94 อาจารย์ พิรานันท์ จันทรวิโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
95 อาจารย์ กฤษณา กิมเล่งจิว คณะบริหารธุรกิจ
96 อาจารย์ รุ่งทิพย์ โคบาล คณะบริหารธุรกิจ
97 อาจารย์ ชากานต์ ปัดภัย คณะบริหารธุรกิจ
98 อาจารย์ สมศักดิ์ บุตรสาคร คณะบริหารธุรกิจ
99 อาจารย์ ปริญญา สีม่วง คณะบริหารธุรกิจ
100 อาจารย์ วาสนา ด้วงเหมือน คณะบริหารธุรกิจ
101 อาจารย์ ตติยา องค์ศิริพร คณะบริหารธุรกิจ
102 อาจารย์ พิษณุวัตร สุจวิพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
103 อาจารย์ ภัททิรา แก้วเกิด คณะบริหารธุรกิจ
104 อาจารย์ ศริญญา คงเที่ยง คณะบริหารธุรกิจ
105 อาจารย์ น้ำเพชร เพชรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
106 อาจารย์ ธีระ เทียนรุ่งไพศาล คณะบริหารธุรกิจ
107 อาจารย์ อธิยุต ทัตตมนัส คณะบริหารธุรกิจ
108 อาจารย์ วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย คณะบริหารธุรกิจ
109 อาจารย์ นิกร กรรณิกากลาง คณะบริหารธุรกิจ
110 อาจารย์ กรรณิการ์ แสงสุริศรี คณะบริหารธุรกิจ
111 อาจารย์ เคียงเดือน พิจิตรชุมพล คณะบริหารธุรกิจ
112 อาจารย์ บุญมี ยอมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
113 อาจารย์ ชูพรรค แพงไธสง คณะบริหารธุรกิจ
114 อาจารย์ พิมพา พินิจสารภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจ
115 อาจารย์ เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม คณะบริหารธุรกิจ
116 อาจารย์ จิรังรัก สมรรคจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
117 อาจารย์ ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร คณะบริหารธุรกิจ
118 อาจารย์ คุณากร ไวยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ
119 อาจารย์ เชิงชาย สุวรรณกูฎ คณะบริหารธุรกิจ
120 อาจารย์ ชานุท บุณยสมิต คณะบริหารธุรกิจ
121 อาจารย์ สุพัฒนา เตโชชลาลัย คณะบริหารธุรกิจ
122 อาจารย์ เปรมศรี จันทร์มณี คณะบริหารธุรกิจ
123 อาจารย์ สมรัก รุ่งวัลลาภา คณะบริหารธุรกิจ
124 อาจารย์ สุภษี ดวงใส คณะบริหารธุรกิจ
125 อาจารย์ วรรณี สินศุภรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
126 อาจารย์ นันทวัน วัฒนมงคลสุข คณะบริหารธุรกิจ
127 อาจารย์ จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
128 อาจารย์ อธิพันธ์ วรรณสุริยะ คณะบริหารธุรกิจ
129 อาจารย์ กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
130 อาจารย์ ปัณฑิตา จาดศรี คณะบริหารธุรกิจ
131 อาจารย์ จินตนา พลศรี คณะบริหารธุรกิจ
132 อาจารย์ ชดาษา (ภีรดา) ประดิษฐพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
133 อาจารย์ พรศรี โรจน์เมฆี คณะบริหารธุรกิจ
134 อาจารย์ รุจิภาส ประชาทัย คณะบริหารธุรกิจ
135 อาจารย์ ธเรศ สันตติวงศ์ไชย คณะบริหารธุรกิจ
136 อาจารย์ มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล คณะบริหารธุรกิจ
137 อาจารย์ ศิรินาถ บูรณพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
138 อาจารย์ อรอนงค์ สรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจ
139 อาจารย์ สมบัติ คชายุทธ คณะบริหารธุรกิจ
140 อาจารย์ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ
141 อาจารย์ มาลี เด๊ะไวการ คณะบริหารธุรกิจ
142 อาจารย์ วิราภรณ์ แก้วขาว คณะบริหารธุรกิจ
143 อาจารย์ คชศักย์ มหารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ
144 อาจารย์ กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล คณะบริหารธุรกิจ
145 อาจารย์ หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ
146 อาจารย์ สุธินี กิจลาภพินิจกุล คณะบริหารธุรกิจ
147 อาจารย์ ประเสริฐ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 อาจารย์ อาฒยา สันตะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 อาจารย์ ดวงสุรีย์ แสนสีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150 อาจารย์ อรัญ มะลิทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 อาจารย์ สุวรรณา รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152 อาจารย์ ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 อาจารย์ วิกานดา สุภาสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 อาจารย์ วันทนา มงคลวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155 อาจารย์ วรงค์พร รัตนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 อาจารย์ ชนาเนตร อรรถยุกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 อาจารย์ ชาญวิทย์ มุสิกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158 อาจารย์ พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
159 อาจารย์ ชุติมา ภาคสัญไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 อาจารย์ ธวัชชัย สารวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 อาจารย์ มนรดา ศิริมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162 อาจารย์ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 อาจารย์ ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164 อาจารย์ สาโรช เจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
165 อาจารย์ เกรียงไกร พละสนธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 อาจารย์ กิตติ จรินทร์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 อาจารย์ โสภา หนูแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168 อาจารย์ วิสุทธิ์ แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169 อาจารย์ เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 อาจารย์ สมชาย ดิษฐาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 อาจารย์ ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172 อาจารย์ อุดมเดช ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 อาจารย์ วาสนา พรรณเทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 อาจารย์ นชพรรณ จั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 อาจารย์ ประภาพร ร้อยพรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 อาจารย์ ชุติมา อุปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 อาจารย์ ฉัตรชัย รักถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 อาจารย์ ภัสสร ศรีเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 อาจารย์ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 อาจารย์ ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 อาจารย์ อรสา พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 อาจารย์ ธิติภพ (สุรภพ) สุทธิวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 อาจารย์ พลวัต นิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 อาจารย์ ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 อาจารย์ ประนัดฎา พิมสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 อาจารย์ สุริยา สงค์อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 อาจารย์ สิริอร นุชผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 อาจารย์ ทิฐฐาน เนียมชูชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 อาจารย์ กุลชยา พงษ์แสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 อาจารย์ วิไลลักษณ์ บินดาร์ (ชูช่วย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 อาจารย์ นฤมล จอมมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 อาจารย์ บุรณี อดิศรพันธ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 อาจารย์ สุภาพร จันทร์คง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 อาจารย์ อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 อาจารย์ จิระวัฒน์ จันทรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 อาจารย์ สถิระ ชัยชนะกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 อาจารย์ วินัย อวงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 อาจารย์ อภิชาติ พองพลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 อาจารย์ นุชริน ทองพูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 อาจารย์ ณิชชาอร ชูเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 อาจารย์ ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 อาจารย์ สุรวิทย์ นันทการัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 อาจารย์ อนัญญา ไทยบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 อาจารย์ สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 อาจารย์ วรรณวดี สุขแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 อาจารย์ ภิรดี มีสวัสดิ์ (ฤทธิเดช) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 อาจารย์ อ้อมใจ บุษบง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 อาจารย์ จตุพล ขาวฟอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 อาจารย์ สุรีพร นวลนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 อาจารย์ พรรัก เชาวนโยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 อาจารย์ วรรณิสา แก้วบ้านกรูด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 อาจารย์ ปริญญา สัญญะเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 อาจารย์ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 อาจารย์ ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 อาจารย์ ธนวรรณ เวียงสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 อาจารย์ ศรีสุดา สรนันต์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217 อาจารย์ กิติศาสตร์ กระบวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218 อาจารย์ บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219 อาจารย์ ดิเรก บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220 อาจารย์ เพ็ชร สุธิภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221 อาจารย์ อาทิตยา มีหนองหว้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222 อาจารย์ สุพจน์ สระทองหลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223 อาจารย์ สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224 อาจารย์ เสน่ห์ สำเภาเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 อาจารย์ รัฐพล หงส์เกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 อาจารย์ มนต์ชัย น้อยคำสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227 อาจารย์ นิลุบล บุตรไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228 อาจารย์ วรัศมน เชื้อฟัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229 อาจารย์ นิสิต เรืองสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230 อาจารย์ ชนินทร์ สุวพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์
231 อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์
232 อาจารย์ วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
233 อาจารย์ รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
234 อาจารย์ นภัสดล สิงหะตา คณะวิศวกรรมศาสตร์
235 อาจารย์ กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
236 อาจารย์ ชำนาญ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
237 อาจารย์ ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
238 อาจารย์ ศุภวัฒน์ ชูวารี คณะวิศวกรรมศาสตร์
239 อาจารย์ ชาติสยาม ธรรมจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
240 อาจารย์ เจษฎา แพรกนันเธอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
241 อาจารย์ ยุทธนา จงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
242 อาจารย์ กมล ทาใบยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
243 อาจารย์ สุธรรม ศิวาวุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
244 อาจารย์ สุทธี ทับทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
245 อาจารย์ วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
246 อาจารย์ ธนัยรัตน์ มาต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
247 อาจารย์ เอนก สุทธิฤทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
248 อาจารย์ วันดี พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
249 อาจารย์ ทองเพียร พรมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
250 อาจารย์ อดิศร ศิริคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
251 อาจารย์ กมลพงค์ แจ่มกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
252 อาจารย์ ยุทธนา แก้วคำแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
253 อาจารย์ ปฏิภาณ จันทรวิชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
254 อาจารย์ รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
255 อาจารย์ ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
256 อาจารย์ ธีรยุทธ กาญจนแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
257 อาจารย์ เซาฟีร์ ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์
258 อาจารย์ วุฒิชัย วิสารทวิศิษฏ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
259 อาจารย์ อนุสรณ์ สาธุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
260 อาจารย์ วินัย เมธาวิทิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
261 อาจารย์ นพรัตน์ คำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
262 อาจารย์ ภาณุเดช แสงสีดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
263 อาจารย์ สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
264 อาจารย์ กาญจนา ลือพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
265 อาจารย์ สุรชัย เหมหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
266 อาจารย์ สุรัตน์ บุญพึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
267 อาจารย์ ณัฐพงษ์ ศรีสุภะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
268 อาจารย์ สรรธพล คุ้มทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
269 อาจารย์ อภัย เบ็ญจพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
270 อาจารย์ ดิฐภัทร ตันประดิฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
271 อาจารย์ กวีวัชร์ ทัติวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
272 อาจารย์ ณรงค์ พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
273 อาจารย์ บุญช่วย เจริญผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
274 อาจารย์ พิน พรหมมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
275 อาจารย์ ณัฐศักดิ์ สุวรรณนที คณะวิศวกรรมศาสตร์
276 อาจารย์ ธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
277 อาจารย์ ธีรวัส คำหน่อแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
278 อาจารย์ มุสตาฟา ยะภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
279 อาจารย์ เสรี คงเจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
280 อาจารย์ สานนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
281 อาจารย์ อรทัย ชุ่มเย็น คณะศิลปศาสตร์
282 อาจารย์ ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี คณะศิลปศาสตร์
283 อาจารย์ อริยา เรียงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
284 อาจารย์ ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา คณะศิลปศาสตร์
285 อาจารย์ สุวิมล นภาผ่องกุล คณะศิลปศาสตร์
286 อาจารย์ อำไพ แสนหมื่น คณะศิลปศาสตร์
287 อาจารย์ พัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี คณะศิลปศาสตร์
288 อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล คณะศิลปศาสตร์
289 อาจารย์ สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา คณะศิลปศาสตร์
290 อาจารย์ สุดนรี สันตินรนนท์ คณะศิลปศาสตร์
291 อาจารย์ กิติภูมิ นิลจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
292 อาจารย์ วรพล น้อยนิล คณะศิลปศาสตร์
293 อาจารย์ ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
294 อาจารย์ สมิง จารย์คุณ คณะศิลปศาสตร์
295 อาจารย์ ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ คณะศิลปศาสตร์
296 อาจารย์ กัลยา เพชรเพริศ คณะศิลปศาสตร์
297 อาจารย์ Masako Nakano คณะศิลปศาสตร์
298 อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง คณะศิลปศาสตร์
299 อาจารย์ ปิยวัช วสุสิริกุล คณะศิลปศาสตร์
300 อาจารย์ ยุทธนา นันทิวัธวิภา คณะศิลปศาสตร์
301 อาจารย์ ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม คณะศิลปศาสตร์
302 อาจารย์ ปานชีวา มงคลอภิโชติ คณะศิลปศาสตร์
303 อาจารย์ อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ คณะศิลปศาสตร์
304 อาจารย์ Liu Jiaxiang คณะศิลปศาสตร์
305 อาจารย์ Satoko Otsuka คณะศิลปศาสตร์
306 อาจารย์ บรรพต เจตนเสน คณะศิลปศาสตร์
307 อาจารย์ อนุชา กลมเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์
308 อาจารย์ Hung-Cheng LIN คณะศิลปศาสตร์
309 อาจารย์ นิพาภรณ์ แสงสว่าง คณะศิลปศาสตร์
310 อาจารย์ ภูมินทร์ วรวรรณ คณะศิลปศาสตร์
311 อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
312 อาจารย์ ศุภวัฒน์ นามคำ คณะศิลปศาสตร์
313 อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์
314 อาจารย์ เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม คณะศิลปศาสตร์
315 อาจารย์ อินท์ชัญญา คงทะเล คณะศิลปศาสตร์
316 อาจารย์ รุจจิพร บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์
317 อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย คณะศิลปศาสตร์
318 อาจารย์ พรรษวัชร์ อินทาภิรัต คณะศิลปศาสตร์
319 อาจารย์ ปณิชา อินทรสุริยวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
320 อาจารย์ Naoki Yamagishi คณะศิลปศาสตร์
321 อาจารย์ พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล คณะศิลปศาสตร์
322 อาจารย์ ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
323 อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
324 อาจารย์ ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน คณะศิลปศาสตร์
325 อาจารย์ ธิติกานต์ แสงอากาศ คณะศิลปศาสตร์
326 อาจารย์ วิสูตร อินทร์สำอาง คณะศิลปศาสตร์
327 อาจารย์ Rainer Hans Stasiewski คณะศิลปศาสตร์
328 อาจารย์ Koji Arii คณะศิลปศาสตร์
329 อาจารย์ ปัณณวรรณ วาจางาม คณะศิลปศาสตร์
330 อาจารย์ เอกชัย อัครเดชเรืองศรี คณะศิลปศาสตร์
331 อาจารย์ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร คณะศิลปศาสตร์
332 อาจารย์ จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา คณะศิลปศาสตร์
333 อาจารย์ เดอร์มอท พี เอส ไวท์ คณะศิลปศาสตร์
334 อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู คณะศิลปศาสตร์
335 อาจารย์ Brian Blanchfield คณะศิลปศาสตร์
336 อาจารย์ บุญสม ครึกครืน คณะศิลปศาสตร์
337 อาจารย์ พรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
338 อาจารย์ สมชาย ไชยเขตธนัง คณะศิลปศาสตร์
339 อาจารย์ ชภณิต (ชพนิต) แจ้งสี (แสวงมงคล) คณะศิลปศาสตร์
340 อาจารย์ รัตติมา ธันยาธำรงกุล คณะศิลปศาสตร์
341 อาจารย์ วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์
342 อาจารย์ อมรพรรณ จำปา คณะศิลปศาสตร์
343 อาจารย์ ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
344 อาจารย์ ศุภาสี วงษ์ทองดี คณะศิลปศาสตร์
345 อาจารย์ เบญจา จันทร คณะศิลปศาสตร์
346 อาจารย์ โสภณ สาคูแก้ว คณะศิลปศาสตร์
347 อาจารย์ สุภาพร อรรคพิณ คณะศิลปศาสตร์
348 อาจารย์ สง่า นามวัตร คณะศิลปศาสตร์
349 อาจารย์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
350 อาจารย์ ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ คณะศิลปศาสตร์
351 อาจารย์ ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล คณะศิลปศาสตร์
352 อาจารย์ ประชุมพร รังษีวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
353 อาจารย์ รัตนสุวรรณ ระวรรณ คณะศิลปศาสตร์
354 อาจารย์ ดาราวรรณ ไศลมณี คณะศิลปศาสตร์
355 อาจารย์ Dominick James Cartwright คณะศิลปศาสตร์
356 อาจารย์ วิภาดา สุทธิโรจน์ คณะศิลปศาสตร์
357 อาจารย์ จันทนา วงศ์หาญ คณะศิลปศาสตร์
358 อาจารย์ สุจินต์ สุขะพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
359 อาจารย์ ทัศนา ไชยโกษี คณะศิลปศาสตร์
360 อาจารย์ รายวดี ผดุงกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์
361 อาจารย์ วิทยา สุวรรณากรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
362 อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย คณะศิลปศาสตร์
363 อาจารย์ ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
364 อาจารย์ โสมวดี ฤทธิโชติ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
365 อาจารย์ ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
366 อาจารย์ สมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
367 อาจารย์ อ้อยใจ เลิศล้ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
368 อาจารย์ ศักดา ปรีชาวัฒนสกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
369 อาจารย์ เจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
370 อาจารย์ ธีร์ โคตรถา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
371 อาจารย์ ชฎาพร จันทร์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
372 อาจารย์ พัชรินทร์ สังข์ขาว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
373 อาจารย์ สมชาย อุดร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
374 อาจารย์ มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
375 อาจารย์ เอกตินัย จันทร์ศรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
376 อาจารย์ สุภาพร ตาไข คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
377 อาจารย์ พรชัย ตุลพิจิตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
378 อาจารย์ สุธินี ตันอังสนากุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
379 อาจารย์ พีรยา สระมาลา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
380 อาจารย์ Atchara Salee วิทยาลัยนานาชาติ