รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาโท
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 อาจารย์ มินตรา ศักดิ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 อาจารย์ ปราโมทย์ พลิคามิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 อาจารย์ ทินโน ขวัญดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 อาจารย์ สุรเทพ แป้นเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 อาจารย์ ดุสิต สิงห์พรหมมาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 อาจารย์ พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 อาจารย์ สุวิมล เจียรธราวานิช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 อาจารย์ วรวีร์ ปัญญาคำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 อาจารย์ นรินทร์ จีระนันตสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11 อาจารย์ วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12 อาจารย์ สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 อาจารย์ ชนิดา ป้อมเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 อาจารย์ สมพร ปิยะพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 อาจารย์ ธารทิพย์ แก้วเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 อาจารย์ อิศกฤตา โลหพรหม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17 อาจารย์ พนัสชัย ศรีบำรุง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
18 อาจารย์ สมใจ หุตะสุขพัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19 อาจารย์ สุกิจ ชีรนรวนิชย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
20 อาจารย์ มารุต เขียวแก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
21 อาจารย์ สุระศักดิ์ ศรีปาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
22 อาจารย์ อัญชลี อินคำปา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 อาจารย์ ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
24 อาจารย์ ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
25 อาจารย์ นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
26 อาจารย์ ลัดดาวัลย์ สุขศาลา (ศรีนิมิตรแก้ว) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
27 อาจารย์ ปาริฉัตร ปิติสุทธิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
28 อาจารย์ ณภัทร ยศยิ่งยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
29 อาจารย์ สุรีย์รัตน์ เอมพรหม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
30 อาจารย์ จตุพล กิจทวี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
31 อาจารย์ อธิศนันท์ ศักดิ์ธีรสุนทร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
32 อาจารย์ ภาพิมล ประจงพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
33 อาจารย์ พรพิมล เผ่าภูรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
34 อาจารย์ รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
35 อาจารย์ ธัชชาจรีย์ มาลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
36 อาจารย์ ธนกฤต แก้วพิลารมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
37 อาจารย์ ณัฐฐพร สุบรรณมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
38 อาจารย์ ปรวัล นาคแสง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
39 อาจารย์ จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 อาจารย์ อุมาพร มีเดช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
41 อาจารย์ ณีรนุช ประชากุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ วัสสกร มณีนิล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ ลลิตา ปานแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
44 อาจารย์ วรพร คำแป้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45 อาจารย์ เจตนิพิฐ เนียมสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
46 อาจารย์ ลัคคนา ส่วนลม้าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
47 อาจารย์ วรวิทย์ จันทร์เนย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
48 อาจารย์ ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
49 อาจารย์ จักรพันธ์ รูปงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
50 อาจารย์ อรัญญา อำไพจิตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
51 อาจารย์ สุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
52 อาจารย์ นพมาศ พูลเจริญศิลป์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
53 อาจารย์ ภัทรา คุ้มเขต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
54 อาจารย์ ดวงทิพย์ ไข่แก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
55 อาจารย์ กฤษชนก ศุขเกษม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
56 อาจารย์ ชานนท์ สาระสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
57 อาจารย์ กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ กฤษณา คงเลิศยศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
59 อาจารย์ กฤษณา ชูโชนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
60 อาจารย์ รชรัตน์ แย้มพวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
61 อาจารย์ นิซุฟยาน นิมะมิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
62 อาจารย์ พัชรพร เวียงวีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
63 อาจารย์ ธนวิทย์ ลายิ้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
64 อาจารย์ พัชราวลัย เซ็นเสถียร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
65 อาจารย์ สุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
66 อาจารย์ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
67 อาจารย์ ภัทรภร ภควีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
68 อาจารย์ ทัพพสาร ใจแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
69 อาจารย์ วรรณีย์ พรมนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
70 อาจารย์ อธิยุต ทัตตมนัส คณะบริหารธุรกิจ
71 อาจารย์ สุธินี กิจลาภพินิจกุล คณะบริหารธุรกิจ
72 อาจารย์ วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล คณะบริหารธุรกิจ
73 อาจารย์ สมบัติ คชายุทธ คณะบริหารธุรกิจ
74 อาจารย์ ชดาษา (ภีรดา) ประดิษฐพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
75 อาจารย์ สมรัก รุ่งวัลลาภา คณะบริหารธุรกิจ
76 อาจารย์ รุจิภาส ประชาทัย คณะบริหารธุรกิจ
77 อาจารย์ วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย คณะบริหารธุรกิจ
78 อาจารย์ วาสนา ด้วงเหมือน คณะบริหารธุรกิจ
79 อาจารย์ อรอนงค์ สรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจ
80 อาจารย์ ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ คณะบริหารธุรกิจ
81 อาจารย์ จินตนา พลศรี คณะบริหารธุรกิจ
82 อาจารย์ ปัณฑิตา จาดศรี คณะบริหารธุรกิจ
83 อาจารย์ วิราภรณ์ แก้วขาว คณะบริหารธุรกิจ
84 อาจารย์ พรศรี โรจน์เมฆี คณะบริหารธุรกิจ
85 อาจารย์ นันทวัน วัฒนมงคลสุข คณะบริหารธุรกิจ
86 อาจารย์ ตติยา องค์ศิริพร คณะบริหารธุรกิจ
87 อาจารย์ นิกร กรรณิกากลาง คณะบริหารธุรกิจ
88 อาจารย์ พิรานันท์ จันทรวิโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
89 อาจารย์ ปรียาภรณ์ สีสายคำ คณะบริหารธุรกิจ
90 อาจารย์ มาลี เด๊ะไวการ คณะบริหารธุรกิจ
91 อาจารย์ ชฎาพร จักรทอง คณะบริหารธุรกิจ
92 อาจารย์ วรรณี สินศุภรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
93 อาจารย์ ธเรศ สันตติวงศ์ไชย คณะบริหารธุรกิจ
94 อาจารย์ กุสุมา ชัยโตษะ คณะบริหารธุรกิจ
95 อาจารย์ พิษณุวัตร สุจวิพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
96 อาจารย์ กมลศิริ คงสมัย คณะบริหารธุรกิจ
97 อาจารย์ ชากานต์ ปัดภัย คณะบริหารธุรกิจ
98 อาจารย์ กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
99 อาจารย์ กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล คณะบริหารธุรกิจ
100 อาจารย์ มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล คณะบริหารธุรกิจ
101 อาจารย์ จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
102 อาจารย์ เคียงเดือน พิจิตรชุมพล คณะบริหารธุรกิจ
103 อาจารย์ รุ่งทิพย์ โคบาล คณะบริหารธุรกิจ
104 อาจารย์ เปรมศรี จันทร์มณี คณะบริหารธุรกิจ
105 อาจารย์ ธีระ เทียนรุ่งไพศาล คณะบริหารธุรกิจ
106 อาจารย์ คชศักย์ มหารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ
107 อาจารย์ ภานุพงศ์ นิลตะโก คณะบริหารธุรกิจ
108 อาจารย์ กรรณิการ์ แสงสุริศรี คณะบริหารธุรกิจ
109 อาจารย์ ศิรินาถ บูรณพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
110 อาจารย์ ภัททิรา แก้วเกิด คณะบริหารธุรกิจ
111 อาจารย์ พิมพา พินิจสารภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจ
112 อาจารย์ น้ำเพชร เพชรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
113 อาจารย์ ปริญญา สีม่วง คณะบริหารธุรกิจ
114 อาจารย์ สุกัณยา กิตติคุณงาม คณะบริหารธุรกิจ
115 อาจารย์ หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ
116 อาจารย์ ชานุท บุณยสมิต คณะบริหารธุรกิจ
117 อาจารย์ กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
118 อาจารย์ ชูพรรค แพงไธสง คณะบริหารธุรกิจ
119 อาจารย์ บุญมี ยอมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
120 อาจารย์ สุภษี ดวงใส คณะบริหารธุรกิจ
121 อาจารย์ เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม คณะบริหารธุรกิจ
122 อาจารย์ วาสนา พรรณเทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123 อาจารย์ ปริญญา สัญญะเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124 อาจารย์ เกรียงไกร พละสนธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 อาจารย์ วรัศมน เชื้อฟัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126 อาจารย์ นิลุบล บุตรไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127 อาจารย์ สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128 อาจารย์ ศรีสุดา สรนันต์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129 อาจารย์ สุรีพร นวลนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130 อาจารย์ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131 อาจารย์ ภัสสร ศรีเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 อาจารย์ มนรดา ศิริมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133 อาจารย์ มนต์ชัย น้อยคำสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134 อาจารย์ สถิระ ชัยชนะกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135 อาจารย์ สุพจน์ สระทองหลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136 อาจารย์ ทิฐฐาน เนียมชูชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137 อาจารย์ บุรณี อดิศรพันธ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138 อาจารย์ วิสุทธิ์ แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139 อาจารย์ สาโรช เจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 อาจารย์ ชาญวิทย์ มุสิกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
141 อาจารย์ อรัญ มะลิทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 อาจารย์ รัฐพล หงส์เกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 อาจารย์ ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 อาจารย์ อาฒยา สันตะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145 อาจารย์ อ้อมใจ บุษบง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 อาจารย์ ฉัตรชัย รักถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 อาจารย์ สมชาย ดิษฐาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 อาจารย์ ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 อาจารย์ วรรณิสา แก้วบ้านกรูด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150 อาจารย์ ธนวรรณ เวียงสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 อาจารย์ ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152 อาจารย์ ประภาพร ร้อยพรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 อาจารย์ ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 อาจารย์ นชพรรณ จั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155 อาจารย์ กุลชยา พงษ์แสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 อาจารย์ เสน่ห์ สำเภาเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 อาจารย์ ธิติภพ (สุรภพ) สุทธิวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158 อาจารย์ ประเสริฐ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
159 อาจารย์ ณิชชาอร ชูเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 อาจารย์ สุภาพร จันทร์คง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 อาจารย์ สุริยา สงค์อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162 อาจารย์ ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 อาจารย์ ชนาเนตร อรรถยุกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164 อาจารย์ วรงค์พร รัตนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
165 อาจารย์ อภิชาติ พองพลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 อาจารย์ อนัญญา ไทยบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 อาจารย์ สรรธพล คุ้มทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
168 อาจารย์ อภัย เบ็ญจพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
169 อาจารย์ กมล ทาใบยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
170 อาจารย์ สุรัตน์ บุญพึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
171 อาจารย์ ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
172 อาจารย์ นภัสดล สิงหะตา คณะวิศวกรรมศาสตร์
173 อาจารย์ เอนก สุทธิฤทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
174 อาจารย์ ธีรวัส คำหน่อแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
175 อาจารย์ อดิศร ศิริคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
176 อาจารย์ อนุสรณ์ สาธุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
177 อาจารย์ วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
178 อาจารย์ วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
179 อาจารย์ ธีรยุทธ กาญจนแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
180 อาจารย์ วุฒิชัย วิสารทวิศิษฏ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
181 อาจารย์ ณัฐพงษ์ ศรีสุภะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
182 อาจารย์ ทองเพียร พรมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
183 อาจารย์ ชาติสยาม ธรรมจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
184 อาจารย์ เจษฎา แพรกนันเธอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
185 อาจารย์ สุรชัย เหมหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
186 อาจารย์ บุญช่วย เจริญผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
187 อาจารย์ วินัย เมธาวิทิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
188 อาจารย์ ณัฐศักดิ์ สุวรรณนที คณะวิศวกรรมศาสตร์
189 อาจารย์ ดิฐภัทร ตันประดิฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
190 อาจารย์ ณรงค์ พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
191 อาจารย์ ชนินทร์ สุวพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์
192 อาจารย์ ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
193 อาจารย์ ปฏิภาณ จันทรวิชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
194 อาจารย์ รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
195 อาจารย์ เสรี คงเจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
196 อาจารย์ ชำนาญ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
197 อาจารย์ พิน พรหมมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
198 อาจารย์ ศุภวัฒน์ ชูวารี คณะวิศวกรรมศาสตร์
199 อาจารย์ วันดี พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
200 อาจารย์ กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
201 อาจารย์ สุทธี ทับทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
202 อาจารย์ สุวิมล นภาผ่องกุล คณะศิลปศาสตร์
203 อาจารย์ Liu Jiaxiang คณะศิลปศาสตร์
204 อาจารย์ พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล คณะศิลปศาสตร์
205 อาจารย์ วรพล น้อยนิล คณะศิลปศาสตร์
206 อาจารย์ ยุทธนา นันทิวัธวิภา คณะศิลปศาสตร์
207 อาจารย์ อนุชา กลมเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์
208 อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย คณะศิลปศาสตร์
209 อาจารย์ ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
210 อาจารย์ กัลยา เพชรเพริศ คณะศิลปศาสตร์
211 อาจารย์ ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม คณะศิลปศาสตร์
212 อาจารย์ สมิง จารย์คุณ คณะศิลปศาสตร์
213 อาจารย์ ปานชีวา มงคลอภิโชติ คณะศิลปศาสตร์
214 อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู คณะศิลปศาสตร์
215 อาจารย์ ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี คณะศิลปศาสตร์
216 อาจารย์ สุดนรี สันตินรนนท์ คณะศิลปศาสตร์
217 อาจารย์ วิภาดา สุทธิโรจน์ คณะศิลปศาสตร์
218 อาจารย์ ปัณณวรรณ วาจางาม คณะศิลปศาสตร์
219 อาจารย์ ศุภวัฒน์ นามคำ คณะศิลปศาสตร์
220 อาจารย์ Hung-Cheng LIN คณะศิลปศาสตร์
221 อาจารย์ ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ คณะศิลปศาสตร์
222 อาจารย์ เบญจา จันทร คณะศิลปศาสตร์
223 อาจารย์ อินท์ชัญญา คงทะเล คณะศิลปศาสตร์
224 อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
225 อาจารย์ เอกชัย อัครเดชเรืองศรี คณะศิลปศาสตร์
226 อาจารย์ อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ คณะศิลปศาสตร์
227 อาจารย์ โสภณ สาคูแก้ว คณะศิลปศาสตร์
228 อาจารย์ ปณิชา อินทรสุริยวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
229 อาจารย์ ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน คณะศิลปศาสตร์
230 อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย คณะศิลปศาสตร์
231 อาจารย์ จันทนา วงศ์หาญ คณะศิลปศาสตร์
232 อาจารย์ Satoko Otsuka คณะศิลปศาสตร์
233 อาจารย์ บุญสม ครึกครืน คณะศิลปศาสตร์
234 อาจารย์ Naoki Yamagishi คณะศิลปศาสตร์
235 อาจารย์ ธิติกานต์ แสงอากาศ คณะศิลปศาสตร์
236 อาจารย์ ประชุมพร รังษีวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
237 อาจารย์ สุจินต์ สุขะพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
238 อาจารย์ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร คณะศิลปศาสตร์
239 อาจารย์ กิติภูมิ นิลจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
240 อาจารย์ อำไพ แสนหมื่น คณะศิลปศาสตร์
241 อาจารย์ สมชาย ไชยเขตธนัง คณะศิลปศาสตร์
242 อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล คณะศิลปศาสตร์
243 อาจารย์ รัตนสุวรรณ ระวรรณ คณะศิลปศาสตร์
244 อาจารย์ วิสูตร อินทร์สำอาง คณะศิลปศาสตร์
245 อาจารย์ พัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี คณะศิลปศาสตร์
246 อาจารย์ อมรพรรณ จำปา คณะศิลปศาสตร์
247 อาจารย์ สง่า นามวัตร คณะศิลปศาสตร์
248 อาจารย์ อรทัย ชุ่มเย็น คณะศิลปศาสตร์
249 อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง คณะศิลปศาสตร์
250 อาจารย์ Koji Arii คณะศิลปศาสตร์
251 อาจารย์ ทัศนา ไชยโกษี คณะศิลปศาสตร์
252 อาจารย์ ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา คณะศิลปศาสตร์
253 อาจารย์ ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
254 อาจารย์ ปิยวัช วสุสิริกุล คณะศิลปศาสตร์
255 อาจารย์ ดาราวรรณ ไศลมณี คณะศิลปศาสตร์
256 อาจารย์ รายวดี ผดุงกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์
257 อาจารย์ จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา คณะศิลปศาสตร์
258 อาจารย์ วิทยา สุวรรณากรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
259 อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
260 อาจารย์ พรรษวัชร์ อินทาภิรัต คณะศิลปศาสตร์
261 อาจารย์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
262 อาจารย์ ภูมินทร์ วรวรรณ คณะศิลปศาสตร์
263 อาจารย์ บรรพต เจตนเสน คณะศิลปศาสตร์
264 อาจารย์ สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา คณะศิลปศาสตร์
265 อาจารย์ พัชรินทร์ สังข์ขาว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
266 อาจารย์ ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
267 อาจารย์ มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
268 อาจารย์ ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
269 อาจารย์ พรชัย ตุลพิจิตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
270 อาจารย์ สมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
271 อาจารย์ ศักดา ปรีชาวัฒนสกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
272 อาจารย์ โสมวดี ฤทธิโชติ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
273 อาจารย์ ชฎาพร จันทร์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
274 อาจารย์ อ้อยใจ เลิศล้ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
275 อาจารย์ สุธินี ตันอังสนากุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
276 อาจารย์ เจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
277 อาจารย์ สุภาพร ตาไข คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
278 อาจารย์ Atchara Salee วิทยาลัยนานาชาติ