รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ หทัยชนก โทสินธิติ (ตีรณวัฒนากูล) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 อาจารย์ ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 อาจารย์ สราณีย์ สุทธิศรีปก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 อาจารย์ ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 อาจารย์ อนุวิทย์ สนศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 อาจารย์ สุชญา ฉัตรวิชญะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7 อาจารย์ อรทัย เจริญสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 อาจารย์ กฤษณ์ สงวนพวก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 อาจารย์ เวธนี สุรวณิชนิรชร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10 อาจารย์ ชลธิรา สารวงษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11 อาจารย์ กฤติกา นรจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12 อาจารย์ นวพร ถิ่นไทรงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13 อาจารย์ นริศรา อู่ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14 อาจารย์ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ
15 อาจารย์ คุณากร ไวยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ
16 อาจารย์ ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร คณะบริหารธุรกิจ
17 อาจารย์ กฤษณา กิมเล่งจิว คณะบริหารธุรกิจ
18 อาจารย์ สมศักดิ์ บุตรสาคร คณะบริหารธุรกิจ
19 อาจารย์ จิรังรัก สมรรคจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
20 อาจารย์ สุพัฒนา เตโชชลาลัย คณะบริหารธุรกิจ
21 อาจารย์ ศริญญา คงเที่ยง คณะบริหารธุรกิจ
22 อาจารย์ อธิพันธ์ วรรณสุริยะ คณะบริหารธุรกิจ
23 อาจารย์ เชิงชาย สุวรรณกูฎ คณะบริหารธุรกิจ
24 อาจารย์ โสภา หนูแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 อาจารย์ จตุพล ขาวฟอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 อาจารย์ สุรวิทย์ นันทการัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 อาจารย์ อรสา พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 อาจารย์ พรรัก เชาวนโยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 อาจารย์ พลวัต นิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 อาจารย์ วินัย อวงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 อาจารย์ ชุติมา ภาคสัญไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 อาจารย์ อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 อาจารย์ วิไลลักษณ์ บินดาร์ (ชูช่วย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 อาจารย์ ดวงสุรีย์ แสนสีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 อาจารย์ วิกานดา สุภาสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 อาจารย์ สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 อาจารย์ อาทิตยา มีหนองหว้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 อาจารย์ ภิรดี มีสวัสดิ์ (ฤทธิเดช) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 อาจารย์ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 อาจารย์ วรรณวดี สุขแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 อาจารย์ กิติศาสตร์ กระบวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 อาจารย์ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 อาจารย์ ดิเรก บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 อาจารย์ ชุติมา อุปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 อาจารย์ อุดมเดช ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 อาจารย์ นฤมล จอมมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 อาจารย์ ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 อาจารย์ นิสิต เรืองสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 อาจารย์ ประนัดฎา พิมสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 อาจารย์ เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 อาจารย์ พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 อาจารย์ วันทนา มงคลวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 อาจารย์ ธวัชชัย สารวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 อาจารย์ นุชริน ทองพูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 อาจารย์ จิระวัฒน์ จันทรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 อาจารย์ ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 อาจารย์ กาญจนา ลือพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ สุธรรม ศิวาวุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 อาจารย์ นพรัตน์ คำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 อาจารย์ มุสตาฟา ยะภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 อาจารย์ รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 อาจารย์ เซาฟีร์ ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 อาจารย์ ยุทธนา แก้วคำแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 อาจารย์ ยุทธนา จงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 อาจารย์ สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 อาจารย์ กวีวัชร์ ทัติวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 อาจารย์ กมลพงค์ แจ่มกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
69 อาจารย์ ธนัยรัตน์ มาต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 อาจารย์ ภาณุเดช แสงสีดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
71 อาจารย์ นิพาภรณ์ แสงสว่าง คณะศิลปศาสตร์
72 อาจารย์ พรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
73 อาจารย์ รุจจิพร บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์
74 อาจารย์ ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล คณะศิลปศาสตร์
75 อาจารย์ รัตติมา ธันยาธำรงกุล คณะศิลปศาสตร์
76 อาจารย์ ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
77 อาจารย์ ชภณิต (ชพนิต) แจ้งสี (แสวงมงคล) คณะศิลปศาสตร์
78 อาจารย์ Rainer Hans Stasiewski คณะศิลปศาสตร์
79 อาจารย์ ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ คณะศิลปศาสตร์
80 อาจารย์ สุภาพร อรรคพิณ คณะศิลปศาสตร์
81 อาจารย์ เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม คณะศิลปศาสตร์
82 อาจารย์ อริยา เรียงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
83 อาจารย์ วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์
84 อาจารย์ สมชาย อุดร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
85 อาจารย์ ธีร์ โคตรถา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
86 อาจารย์ เอกตินัย จันทร์ศรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
87 อาจารย์ พีรยา สระมาลา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ