รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง ฉันทวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรา พิพัฒน์สันติกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีกนก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ เติมสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาล นาคศุภรังษี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤดี ผาบสิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤทัย ธำรงโชติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ สีใส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิทร สอนพรินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา สุขตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิรักษ์ คลังวิจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพ ศรีวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัน จุลยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศธร สิงขรอาจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารามาศ แก้วแดง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะบริหารธุรกิจ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิมณีณ์ (มณีบุษราคัม) ปวรัชพิสิษฐ์(อยู่สอาด) คณะบริหารธุรกิจ
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพร จูปราง คณะบริหารธุรกิจ
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ อุดมโภชน์ คณะบริหารธุรกิจ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรต ศิริภูล คณะบริหารธุรกิจ
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพงษ์ คุณเดชอมร คณะบริหารธุรกิจ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พูลน้อย คณะบริหารธุรกิจ
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล คณะบริหารธุรกิจ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม คณะบริหารธุรกิจ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณะบริหารธุรกิจ
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา สุคตบวร คณะบริหารธุรกิจ
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ เลิศจันทรางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุภัทร ตางาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ เผ่าชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร กรอบทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต กำลังกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชณี ศรีคำสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร ผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยมิตร แสวงมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร บุญทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษารัตน์ คำทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย สงวนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงค์นุช กลิ่นพิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวิช อินทรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี จำเริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริณี ไวท์ (คลุมดวง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย พะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ชินสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีรัตน์ สร้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรวิชญ์ รัตนพลที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ พรมศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก กาญจนรูจี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ แดงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมฟ้า นาคโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา วรรณโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล วรสิษฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีภรณ์ วัฒนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูนฤต เงินส่งเสริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ศรีสัตยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ หาญมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักยฐ์ กมลขันติธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลิศลักษณ์ แก้ววิมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล เดชะดนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย เภาเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ชูโชนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ก้อนแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ โอฬารสุวรรณชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ เสาร์แดน คณะวิศวกรรมศาสตร์
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ โสภิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ศรีเมืองธน คณะวิศวกรรมศาสตร์
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แสงแก คณะวิศวกรรมศาสตร์
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล อนุสุเรนทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมมา เจียรธราวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก้องไกล สรโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ สุขมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอรีส มณีสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายชล ชุดเจือจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลธรรม เอฬกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ทวนนวรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทุมทิพย์ ปราบพาล (ต้นทับทิมทอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ทวาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนง แก้วเพ็ชร คณะศิลปศาสตร์
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพล สมนึก คณะศิลปศาสตร์
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา คณะศิลปศาสตร์
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ รินนาศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาภา แจ้งสี คณะศิลปศาสตร์
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล (เกษียณ) คณะศิลปศาสตร์
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาลัด พุกาธร คณะศิลปศาสตร์
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพร นันทการัตน์ คณะศิลปศาสตร์
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นานา ศรีธรรมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา ภาคภูมิ คณะศิลปศาสตร์
118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ โอ้โลม คณะศิลปศาสตร์
119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ คณะศิลปศาสตร์
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ศรีเดือนดาว คณะศิลปศาสตร์
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย คณะศิลปศาสตร์
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี คณะศิลปศาสตร์
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม คณะศิลปศาสตร์
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ คณะศิลปศาสตร์
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร คณะศิลปศาสตร์
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมนต์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ คณะศิลปศาสตร์
128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร คณะศิลปศาสตร์
129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑิตฐิตา นาคเกษม คณะศิลปศาสตร์
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ คณะศิลปศาสตร์
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เกียรติกังวาฬไกล คณะศิลปศาสตร์
132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ คณะศิลปศาสตร์
133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลภัทร์ รักสวน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ ผดุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณเธียร โอทองคำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
139 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี บุญเรือง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ