รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา สุคตบวร คณะบริหารธุรกิจ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย สงวนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี