รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาโท
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ เติมสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤดี ผาบสิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาล นาคศุภรังษี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง ฉันทวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัน จุลยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารามาศ แก้วแดง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิทร สอนพรินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ สีใส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิรักษ์ คลังวิจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา สุขตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพ ศรีวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิมณีณ์ (มณีบุษราคัม) ปวรัชพิสิษฐ์(อยู่สอาด) คณะบริหารธุรกิจ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ อุดมโภชน์ คณะบริหารธุรกิจ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพร จูปราง คณะบริหารธุรกิจ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพงษ์ คุณเดชอมร คณะบริหารธุรกิจ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พูลน้อย คณะบริหารธุรกิจ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล คณะบริหารธุรกิจ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรต ศิริภูล คณะบริหารธุรกิจ
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงค์นุช กลิ่นพิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ แดงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุภัทร ตางาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา วรรณโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีภรณ์ วัฒนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูนฤต เงินส่งเสริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยมิตร แสวงมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชณี ศรีคำสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร ผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรวิชญ์ รัตนพลที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก กาญจนรูจี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ โอฬารสุวรรณชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลธรรม เอฬกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล อนุสุเรนทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ โสภิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอรีส มณีสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก้องไกล สรโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ เสาร์แดน คณะวิศวกรรมศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ชูโชนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ หาญมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ศรีเมืองธน คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ทวาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ทวนนวรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักยฐ์ กมลขันติธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมมา เจียรธราวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ สุขมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล เดชะดนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาลัด พุกาธร คณะศิลปศาสตร์
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาภา แจ้งสี คณะศิลปศาสตร์
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร คณะศิลปศาสตร์
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ รินนาศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล (เกษียณ) คณะศิลปศาสตร์
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย คณะศิลปศาสตร์
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพล สมนึก คณะศิลปศาสตร์
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ โอ้โลม คณะศิลปศาสตร์
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร คณะศิลปศาสตร์
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑิตฐิตา นาคเกษม คณะศิลปศาสตร์
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพร นันทการัตน์ คณะศิลปศาสตร์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ คณะศิลปศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมนต์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เกียรติกังวาฬไกล คณะศิลปศาสตร์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา ภาคภูมิ คณะศิลปศาสตร์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ คณะศิลปศาสตร์
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ คณะศิลปศาสตร์
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณเธียร โอทองคำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ ผดุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลภัทร์ รักสวน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ