รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรา พิพัฒน์สันติกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีกนก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤทัย ธำรงโชติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศธร สิงขรอาจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณะบริหารธุรกิจ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม คณะบริหารธุรกิจ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะบริหารธุรกิจ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริณี ไวท์ (คลุมดวง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล วรสิษฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร กรอบทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย พะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ชินสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ พรมศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีรัตน์ สร้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต กำลังกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวิช อินทรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ เลิศจันทรางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี จำเริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร บุญทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมฟ้า นาคโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษารัตน์ คำทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ เผ่าชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ศรีสัตยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แสงแก คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทุมทิพย์ ปราบพาล (ต้นทับทิมทอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายชล ชุดเจือจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย เภาเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลิศลักษณ์ แก้ววิมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ก้อนแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ คณะศิลปศาสตร์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา คณะศิลปศาสตร์
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ คณะศิลปศาสตร์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นานา ศรีธรรมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี คณะศิลปศาสตร์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม คณะศิลปศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนง แก้วเพ็ชร คณะศิลปศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ศรีเดือนดาว คณะศิลปศาสตร์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี บุญเรือง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ