รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 รองศาสตราจารย์ ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ อาภัสรา แสงนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ปิยนุช นาคพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย์ วสันต์ เธียรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ พีรศักดิ์ จันทร์งาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ วิชาญ ช่วยพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9 รองศาสตราจารย์ บุญศรี คู่สุขธรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
10 รองศาสตราจารย์ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ