รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาโท
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 รองศาสตราจารย์ ปิยนุช นาคพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รองศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ