รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 รองศาสตราจารย์ อาภัสรา แสงนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ วสันต์ เธียรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ พีรศักดิ์ จันทร์งาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ วิชาญ ช่วยพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ บุญศรี คู่สุขธรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7 รองศาสตราจารย์ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ