รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ คณุตม์ (จีรวัจน์) จิณภัค (ศรีเจริญประมง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 อาจารย์ วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 อาจารย์ ธารทิพย์ แก้วเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 อาจารย์ อิศกฤตา โลหพรหม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรา พิพัฒน์สันติกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 อาจารย์ ปราโมทย์ พลิคามิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 อาจารย์ ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 อาจารย์ สราณีย์ สุทธิศรีปก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 อาจารย์ สุกิจ ชีรนรวนิชย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 อาจารย์ มารุต เขียวแก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ เติมสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12 อาจารย์ สุระศักดิ์ ศรีปาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 อาจารย์ สมใจ หุตะสุขพัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 อาจารย์ อัญชลี อินคำปา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 อาจารย์ ดุสิต สิงห์พรหมมาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 อาจารย์ นรินทร์ จีระนันตสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17 อาจารย์ พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
18 อาจารย์ ทินโน ขวัญดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19 อาจารย์ ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
20 อาจารย์ มินตรา ศักดิ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤดี ผาบสิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีกนก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง ฉันทวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
24 อาจารย์ สุรเทพ แป้นเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
25 อาจารย์ ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
26 อาจารย์ พนัสชัย ศรีบำรุง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
27 อาจารย์ สมพร ปิยะพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาล นาคศุภรังษี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
29 อาจารย์ สุวิมล เจียรธราวานิช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
30 อาจารย์ วรวีร์ ปัญญาคำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
31 อาจารย์ ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
32 อาจารย์ หทัยชนก โทสินธิติ (ตีรณวัฒนากูล) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
33 อาจารย์ อนุวิทย์ สนศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
34 อาจารย์ สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
35 อาจารย์ ชนิดา ป้อมเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
36 อาจารย์ ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
37 อาจารย์ สุปราณี มูลมาตย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
38 อาจารย์ วัสสกร มณีนิล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
39 อาจารย์ ณภัทร ยศยิ่งยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
41 อาจารย์ ชานนท์ สาระสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ กฤติกา นรจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
44 อาจารย์ สุชญา ฉัตรวิชญะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45 อาจารย์ เวธนี สุรวณิชนิรชร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
46 อาจารย์ พรพิมล เผ่าภูรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
47 อาจารย์ ภัทรภร ภควีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิทร สอนพรินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
49 อาจารย์ จักรพันธ์ รูปงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพ ศรีวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
51 อาจารย์ พัชรพร เวียงวีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
52 อาจารย์ ดวงทิพย์ ไข่แก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
53 อาจารย์ วรพร คำแป้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
54 อาจารย์ เจตนิพิฐ เนียมสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
55 อาจารย์ กฤษณา คงเลิศยศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
56 อาจารย์ ปาริฉัตร ปิติสุทธิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
57 อาจารย์ นวพร ถิ่นไทรงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศธร สิงขรอาจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา สุขตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
60 อาจารย์ จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
61 อาจารย์ ทัพพสาร ใจแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารามาศ แก้วแดง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
63 อาจารย์ วรรณีย์ พรมนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
64 อาจารย์ สุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
65 อาจารย์ ภัทรา คุ้มเขต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
66 อาจารย์ ลัคคนา ส่วนลม้าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
67 อาจารย์ ธัชชาจรีย์ มาลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
69 อาจารย์ นิซุฟยาน นิมะมิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
70 อาจารย์ กฤษณา ชูโชนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
71 อาจารย์ จตุพล กิจทวี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
72 อาจารย์ ชลธิรา สารวงษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
73 อาจารย์ กฤษณ์ สงวนพวก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
74 อาจารย์ นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
75 อาจารย์ อรทัย เจริญสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
76 อาจารย์ พัชราวลัย เซ็นเสถียร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
77 อาจารย์ กฤษชนก ศุขเกษม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัน จุลยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
79 อาจารย์ นพมาศ พูลเจริญศิลป์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
80 อาจารย์ ธนกฤต แก้วพิลารมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ สีใส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
82 อาจารย์ ณัฐฐพร สุบรรณมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
83 อาจารย์ ธนวิทย์ ลายิ้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
84 อาจารย์ สุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิรักษ์ คลังวิจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
86 อาจารย์ ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
88 อาจารย์ สุรีย์รัตน์ เอมพรหม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
90 อาจารย์ ลัดดาวัลย์ สุขศาลา (ศรีนิมิตรแก้ว) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
91 อาจารย์ ลลิตา ปานแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
92 อาจารย์ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
93 อาจารย์ กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
94 อาจารย์ ปรวัล นาคแสง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
95 อาจารย์ อุมาพร มีเดช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤทัย ธำรงโชติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
97 อาจารย์ นริศรา อู่ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
99 รองศาสตราจารย์ ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
100 อาจารย์ วรวิทย์ จันทร์เนย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
101 อาจารย์ อรัญญา อำไพจิตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
102 อาจารย์ ณีรนุช ประชากุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
103 อาจารย์ อธิศนันท์ ศักดิ์ธีรสุนทร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
104 อาจารย์ ภาพิมล ประจงพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
105 รองศาสตราจารย์ อาภัสรา แสงนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
106 อาจารย์ รชรัตน์ แย้มพวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
107 อาจารย์ เคียงเดือน พิจิตรชุมพล คณะบริหารธุรกิจ
108 อาจารย์ พิมพา พินิจสารภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจ
109 อาจารย์ ตติยา องค์ศิริพร คณะบริหารธุรกิจ
110 อาจารย์ ชูพรรค แพงไธสง คณะบริหารธุรกิจ
111 อาจารย์ จิรังรัก สมรรคจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
112 อาจารย์ ธเรศ สันตติวงศ์ไชย คณะบริหารธุรกิจ
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรต ศิริภูล คณะบริหารธุรกิจ
114 อาจารย์ นิกร กรรณิกากลาง คณะบริหารธุรกิจ
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพร จูปราง คณะบริหารธุรกิจ
116 อาจารย์ เชิงชาย สุวรรณกูฎ คณะบริหารธุรกิจ
117 อาจารย์ เปรมศรี จันทร์มณี คณะบริหารธุรกิจ
118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล คณะบริหารธุรกิจ
119 อาจารย์ สุพัฒนา เตโชชลาลัย คณะบริหารธุรกิจ
120 อาจารย์ สุภษี ดวงใส คณะบริหารธุรกิจ
121 อาจารย์ กรรณิการ์ แสงสุริศรี คณะบริหารธุรกิจ
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา สุคตบวร คณะบริหารธุรกิจ
123 อาจารย์ กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล คณะบริหารธุรกิจ
124 อาจารย์ หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม คณะบริหารธุรกิจ
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ
127 อาจารย์ ปัณฑิตา จาดศรี คณะบริหารธุรกิจ
128 อาจารย์ สมศักดิ์ บุตรสาคร คณะบริหารธุรกิจ
129 อาจารย์ กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
130 อาจารย์ ชดาษา (ภีรดา) ประดิษฐพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
131 อาจารย์ คุณากร ไวยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ
132 อาจารย์ จินตนา พลศรี คณะบริหารธุรกิจ
133 อาจารย์ รุจิภาส ประชาทัย คณะบริหารธุรกิจ
134 อาจารย์ ชานุท บุณยสมิต คณะบริหารธุรกิจ
135 อาจารย์ ภานุพงศ์ นิลตะโก คณะบริหารธุรกิจ
136 อาจารย์ สมรัก รุ่งวัลลาภา คณะบริหารธุรกิจ
137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พูลน้อย คณะบริหารธุรกิจ
139 อาจารย์ ศิรินาถ บูรณพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
140 อาจารย์ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ
141 อาจารย์ วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย คณะบริหารธุรกิจ
142 อาจารย์ สมบัติ คชายุทธ คณะบริหารธุรกิจ
143 อาจารย์ วิราภรณ์ แก้วขาว คณะบริหารธุรกิจ
144 อาจารย์ อธิพันธ์ วรรณสุริยะ คณะบริหารธุรกิจ
145 อาจารย์ รุ่งทิพย์ โคบาล คณะบริหารธุรกิจ
146 อาจารย์ ปริญญา สีม่วง คณะบริหารธุรกิจ
147 อาจารย์ วาสนา ด้วงเหมือน คณะบริหารธุรกิจ
148 อาจารย์ น้ำเพชร เพชรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
149 อาจารย์ วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล คณะบริหารธุรกิจ
150 อาจารย์ เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม คณะบริหารธุรกิจ
151 อาจารย์ ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ คณะบริหารธุรกิจ
152 อาจารย์ ปรียาภรณ์ สีสายคำ คณะบริหารธุรกิจ
153 อาจารย์ มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล คณะบริหารธุรกิจ
154 อาจารย์ กมลศิริ คงสมัย คณะบริหารธุรกิจ
155 อาจารย์ ชฎาพร จักรทอง คณะบริหารธุรกิจ
156 อาจารย์ อรอนงค์ สรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจ
157 อาจารย์ มาลี เด๊ะไวการ คณะบริหารธุรกิจ
158 อาจารย์ อธิยุต ทัตตมนัส คณะบริหารธุรกิจ
159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณะบริหารธุรกิจ
160 อาจารย์ พรศรี โรจน์เมฆี คณะบริหารธุรกิจ
161 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพงษ์ คุณเดชอมร คณะบริหารธุรกิจ
162 อาจารย์ กฤษณา กิมเล่งจิว คณะบริหารธุรกิจ
163 อาจารย์ วรรณี สินศุภรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
164 อาจารย์ พิรานันท์ จันทรวิโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
165 อาจารย์ ชากานต์ ปัดภัย คณะบริหารธุรกิจ
166 อาจารย์ สุธินี กิจลาภพินิจกุล คณะบริหารธุรกิจ
167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิมณีณ์ (มณีบุษราคัม) ปวรัชพิสิษฐ์(อยู่สอาด) คณะบริหารธุรกิจ
168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะบริหารธุรกิจ
169 อาจารย์ ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร คณะบริหารธุรกิจ
170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
171 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ อุดมโภชน์ คณะบริหารธุรกิจ
172 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
173 อาจารย์ พิษณุวัตร สุจวิพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
174 อาจารย์ ศริญญา คงเที่ยง คณะบริหารธุรกิจ
175 อาจารย์ สุกัณยา กิตติคุณงาม คณะบริหารธุรกิจ
176 อาจารย์ ภัททิรา แก้วเกิด คณะบริหารธุรกิจ
177 อาจารย์ ธีระ เทียนรุ่งไพศาล คณะบริหารธุรกิจ
178 อาจารย์ กุสุมา ชัยโตษะ คณะบริหารธุรกิจ
179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
180 อาจารย์ นันทวัน วัฒนมงคลสุข คณะบริหารธุรกิจ
181 อาจารย์ จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
182 อาจารย์ กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
184 อาจารย์ บุญมี ยอมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
185 อาจารย์ คชศักย์ มหารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ
186 อาจารย์ สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี จำเริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 อาจารย์ จตุพล ขาวฟอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 อาจารย์ วิไลลักษณ์ บินดาร์ (ชูช่วย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีรัตน์ สร้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 อาจารย์ วินัย อวงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 อาจารย์ ชาญวิทย์ มุสิกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 อาจารย์ วรรณวดี สุขแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวิช อินทรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 อาจารย์ ภิรดี มีสวัสดิ์ (ฤทธิเดช) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 อาจารย์ อ้อมใจ บุษบง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 อาจารย์ ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 อาจารย์ จิระวัฒน์ จันทรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 อาจารย์ นุชริน ทองพูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 อาจารย์ วาสนา พรรณเทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 อาจารย์ สุวรรณา รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 อาจารย์ สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 อาจารย์ กิตติ จรินทร์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร ผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชณี ศรีคำสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 อาจารย์ อนัญญา ไทยบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 อาจารย์ เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 อาจารย์ นชพรรณ จั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 อาจารย์ สุภาพร จันทร์คง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 อาจารย์ กิติศาสตร์ กระบวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 อาจารย์ วรรณิสา แก้วบ้านกรูด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 อาจารย์ ธิติภพ (สุรภพ) สุทธิวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษารัตน์ คำทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 อาจารย์ อาทิตยา มีหนองหว้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217 อาจารย์ ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218 อาจารย์ วิกานดา สุภาสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219 อาจารย์ สาโรช เจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ แดงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ พรมศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222 อาจารย์ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223 อาจารย์ ธนวรรณ เวียงสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224 อาจารย์ เพ็ชร สุธิภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 อาจารย์ ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 รองศาสตราจารย์ ปิยนุช นาคพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227 อาจารย์ อรัญ มะลิทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา วรรณโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229 อาจารย์ ประเสริฐ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230 อาจารย์ เสน่ห์ สำเภาเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
231 อาจารย์ บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
232 อาจารย์ สุพจน์ สระทองหลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
233 อาจารย์ สถิระ ชัยชนะกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริณี ไวท์ (คลุมดวง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
235 อาจารย์ นิลุบล บุตรไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
236 อาจารย์ กุลชยา พงษ์แสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร บุญทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238 อาจารย์ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
239 อาจารย์ ประนัดฎา พิมสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240 อาจารย์ มนต์ชัย น้อยคำสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241 อาจารย์ บุรณี อดิศรพันธ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
243 อาจารย์ ศรีสุดา สรนันต์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244 อาจารย์ ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246 อาจารย์ สุริยา สงค์อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย พะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248 อาจารย์ มนรดา ศิริมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
249 อาจารย์ วรงค์พร รัตนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
250 อาจารย์ อาฒยา สันตะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
251 อาจารย์ ชุติมา อุปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
252 อาจารย์ สิริอร นุชผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
253 อาจารย์ พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
254 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ เผ่าชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
255 อาจารย์ ดวงสุรีย์ แสนสีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
256 อาจารย์ วันทนา มงคลวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
257 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูนฤต เงินส่งเสริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258 อาจารย์ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260 อาจารย์ วรัศมน เชื้อฟัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก กาญจนรูจี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
262 อาจารย์ นิสิต เรืองสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
263 อาจารย์ ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
264 อาจารย์ เกรียงไกร พละสนธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยมิตร แสวงมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
266 อาจารย์ ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
267 อาจารย์ ดิเรก บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
268 อาจารย์ ประภาพร ร้อยพรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
269 อาจารย์ วิสุทธิ์ แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
270 อาจารย์ ปริญญา สัญญะเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
271 อาจารย์ ณิชชาอร ชูเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
272 อาจารย์ สุรวิทย์ นันทการัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงค์นุช กลิ่นพิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
274 อาจารย์ โสภา หนูแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
275 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
277 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต กำลังกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
278 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมฟ้า นาคโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
279 อาจารย์ สุรีพร นวลนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
280 อาจารย์ พลวัต นิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
281 อาจารย์ ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282 อาจารย์ ภัสสร ศรีเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
283 อาจารย์ อุดมเดช ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
284 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ชินสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
285 อาจารย์ พรรัก เชาวนโยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
286 อาจารย์ อรสา พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
287 อาจารย์ รัฐพล หงส์เกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ เลิศจันทรางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
289 อาจารย์ ฉัตรชัย รักถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
290 อาจารย์ ชนาเนตร อรรถยุกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
291 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล วรสิษฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
292 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรวิชญ์ รัตนพลที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
293 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร กรอบทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
294 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุภัทร ตางาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
295 อาจารย์ สมชาย ดิษฐาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
296 อาจารย์ อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297 อาจารย์ ทิฐฐาน เนียมชูชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
298 อาจารย์ ชุติมา ภาคสัญไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
299 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีภรณ์ วัฒนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
300 อาจารย์ ธวัชชัย สารวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
301 อาจารย์ อภิชาติ พองพลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302 อาจารย์ นฤมล จอมมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย สงวนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 อาจารย์ นพรัตน์ คำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ หาญมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
306 รองศาสตราจารย์ วิชาญ ช่วยพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
307 อาจารย์ ธีรวัส คำหน่อแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
308 อาจารย์ ปฏิภาณ จันทรวิชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ สุขมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
310 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลธรรม เอฬกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
311 อาจารย์ ภาณุเดช แสงสีดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
312 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทุมทิพย์ ปราบพาล (ต้นทับทิมทอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
313 อาจารย์ เสรี คงเจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
314 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอรีส มณีสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
315 อาจารย์ กวีวัชร์ ทัติวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
316 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
317 อาจารย์ กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
318 อาจารย์ อภัย เบ็ญจพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
319 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล เดชะดนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
321 อาจารย์ วันดี พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
322 อาจารย์ ชาติสยาม ธรรมจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
323 อาจารย์ อนุสรณ์ สาธุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
324 อาจารย์ กมล ทาใบยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
325 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ก้อนแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์
326 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ โสภิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
327 อาจารย์ มุสตาฟา ยะภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
328 อาจารย์ ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
329 อาจารย์ ณัฐศักดิ์ สุวรรณนที คณะวิศวกรรมศาสตร์
330 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
331 อาจารย์ สุธรรม ศิวาวุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
332 รองศาสตราจารย์ พีรศักดิ์ จันทร์งาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
333 อาจารย์ สรรธพล คุ้มทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
334 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
335 อาจารย์ รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
336 อาจารย์ ธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
337 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
338 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ศรีสัตยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
339 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
340 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ทวนนวรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
341 อาจารย์ นภัสดล สิงหะตา คณะวิศวกรรมศาสตร์
342 อาจารย์ วินัย เมธาวิทิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
343 อาจารย์ วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
344 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล อนุสุเรนทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
345 อาจารย์ สุรัตน์ บุญพึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
346 อาจารย์ สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
347 รองศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
348 อาจารย์ บุญช่วย เจริญผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
349 อาจารย์ ธีรยุทธ กาญจนแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
350 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
351 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
352 อาจารย์ ยุทธนา จงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
353 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
354 อาจารย์ ศุภวัฒน์ ชูวารี คณะวิศวกรรมศาสตร์
355 อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์
356 อาจารย์ วุฒิชัย วิสารทวิศิษฏ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
357 อาจารย์ เจษฎา แพรกนันเธอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก้องไกล สรโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
359 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ชูโชนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
360 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลิศลักษณ์ แก้ววิมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
361 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
362 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ศรีเมืองธน คณะวิศวกรรมศาสตร์
363 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย เภาเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
364 อาจารย์ ยุทธนา แก้วคำแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
365 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
366 อาจารย์ ทองเพียร พรมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
367 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
368 อาจารย์ ธนัยรัตน์ มาต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
369 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายชล ชุดเจือจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์
370 อาจารย์ สานนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
371 รองศาสตราจารย์ วสันต์ เธียรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
372 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ โอฬารสุวรรณชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
373 อาจารย์ ชำนาญ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
374 อาจารย์ ดิฐภัทร ตันประดิฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
375 อาจารย์ เอนก สุทธิฤทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
376 อาจารย์ ชนินทร์ สุวพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์
377 อาจารย์ สุรชัย เหมหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
378 อาจารย์ ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
379 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แสงแก คณะวิศวกรรมศาสตร์
380 อาจารย์ เซาฟีร์ ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์
381 อาจารย์ วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
382 อาจารย์ ณรงค์ พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
383 อาจารย์ รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ทวาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
385 อาจารย์ กมลพงค์ แจ่มกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
386 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ เสาร์แดน คณะวิศวกรรมศาสตร์
387 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักยฐ์ กมลขันติธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
388 อาจารย์ สุทธี ทับทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
389 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมมา เจียรธราวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
390 อาจารย์ ณัฐพงษ์ ศรีสุภะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
391 อาจารย์ อดิศร ศิริคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
392 อาจารย์ กาญจนา ลือพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
393 อาจารย์ พิน พรหมมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
394 อาจารย์ ภูมินทร์ วรวรรณ คณะศิลปศาสตร์
395 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เกียรติกังวาฬไกล คณะศิลปศาสตร์
396 อาจารย์ นิพาภรณ์ แสงสว่าง คณะศิลปศาสตร์
397 อาจารย์ ศุภวัฒน์ นามคำ คณะศิลปศาสตร์
398 อาจารย์ อมรพรรณ จำปา คณะศิลปศาสตร์
399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ รินนาศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
400 อาจารย์ อินท์ชัญญา คงทะเล คณะศิลปศาสตร์
401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ศรีเดือนดาว คณะศิลปศาสตร์
402 อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
403 อาจารย์ เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม คณะศิลปศาสตร์
404 อาจารย์ พรรษวัชร์ อินทาภิรัต คณะศิลปศาสตร์
405 อาจารย์ ศุภาสี วงษ์ทองดี คณะศิลปศาสตร์
406 อาจารย์ บุญสม ครึกครืน คณะศิลปศาสตร์
407 อาจารย์ รัตติมา ธันยาธำรงกุล คณะศิลปศาสตร์
408 อาจารย์ Naoki Yamagishi คณะศิลปศาสตร์
409 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ คณะศิลปศาสตร์
410 อาจารย์ Dominick James Cartwright คณะศิลปศาสตร์
411 อาจารย์ ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
412 อาจารย์ ประชุมพร รังษีวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
413 อาจารย์ พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล คณะศิลปศาสตร์
414 อาจารย์ ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน คณะศิลปศาสตร์
415 อาจารย์ ธิติกานต์ แสงอากาศ คณะศิลปศาสตร์
416 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นานา ศรีธรรมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
417 อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
418 อาจารย์ Koji Arii คณะศิลปศาสตร์
419 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ คณะศิลปศาสตร์
420 อาจารย์ ยุทธนา นันทิวัธวิภา คณะศิลปศาสตร์
421 อาจารย์ ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ คณะศิลปศาสตร์
422 อาจารย์ เอกชัย อัครเดชเรืองศรี คณะศิลปศาสตร์
423 อาจารย์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
424 อาจารย์ สมิง จารย์คุณ คณะศิลปศาสตร์
425 อาจารย์ เดอร์มอท พี เอส ไวท์ คณะศิลปศาสตร์
426 อาจารย์ รุจจิพร บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์
427 อาจารย์ จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา คณะศิลปศาสตร์
428 อาจารย์ Brian Blanchfield คณะศิลปศาสตร์
429 อาจารย์ อริยา เรียงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
430 อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง คณะศิลปศาสตร์
431 อาจารย์ สมชาย ไชยเขตธนัง คณะศิลปศาสตร์
432 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร คณะศิลปศาสตร์
433 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ คณะศิลปศาสตร์
434 อาจารย์ พรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
435 อาจารย์ วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์
436 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ คณะศิลปศาสตร์
437 อาจารย์ ทัศนา ไชยโกษี คณะศิลปศาสตร์
438 อาจารย์ อรทัย ชุ่มเย็น คณะศิลปศาสตร์
439 อาจารย์ ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
440 อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย คณะศิลปศาสตร์
441 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย คณะศิลปศาสตร์
442 อาจารย์ โสภณ สาคูแก้ว คณะศิลปศาสตร์
443 อาจารย์ ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
444 อาจารย์ เบญจา จันทร คณะศิลปศาสตร์
445 อาจารย์ สง่า นามวัตร คณะศิลปศาสตร์
446 อาจารย์ กัลยา เพชรเพริศ คณะศิลปศาสตร์
447 อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู คณะศิลปศาสตร์
448 อาจารย์ ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล คณะศิลปศาสตร์
449 อาจารย์ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร คณะศิลปศาสตร์
450 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพร นันทการัตน์ คณะศิลปศาสตร์
451 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร คณะศิลปศาสตร์
452 อาจารย์ รัตนสุวรรณ ระวรรณ คณะศิลปศาสตร์
453 อาจารย์ สุดนรี สันตินรนนท์ คณะศิลปศาสตร์
454 อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย คณะศิลปศาสตร์
455 อาจารย์ วิภาดา สุทธิโรจน์ คณะศิลปศาสตร์
456 อาจารย์ ชภณิต (ชพนิต) แจ้งสี (แสวงมงคล) คณะศิลปศาสตร์
457 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนง แก้วเพ็ชร คณะศิลปศาสตร์
458 อาจารย์ สุจินต์ สุขะพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
459 อาจารย์ บรรพต เจตนเสน คณะศิลปศาสตร์
460 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ โอ้โลม คณะศิลปศาสตร์
461 อาจารย์ วิทยา สุวรรณากรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
462 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา คณะศิลปศาสตร์
463 อาจารย์ สุภาพร อรรคพิณ คณะศิลปศาสตร์
464 อาจารย์ รายวดี ผดุงกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์
465 อาจารย์ ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี คณะศิลปศาสตร์
466 อาจารย์ สุวิมล นภาผ่องกุล คณะศิลปศาสตร์
467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ คณะศิลปศาสตร์
468 อาจารย์ Liu Jiaxiang คณะศิลปศาสตร์
469 อาจารย์ ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา คณะศิลปศาสตร์
470 อาจารย์ อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ คณะศิลปศาสตร์
471 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑิตฐิตา นาคเกษม คณะศิลปศาสตร์
472 อาจารย์ พัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี คณะศิลปศาสตร์
473 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม คณะศิลปศาสตร์
474 อาจารย์ อำไพ แสนหมื่น คณะศิลปศาสตร์
475 อาจารย์ สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา คณะศิลปศาสตร์
476 อาจารย์ ปณิชา อินทรสุริยวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
477 อาจารย์ จันทนา วงศ์หาญ คณะศิลปศาสตร์
478 อาจารย์ วรพล น้อยนิล คณะศิลปศาสตร์
479 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล (เกษียณ) คณะศิลปศาสตร์
480 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี คณะศิลปศาสตร์
481 อาจารย์ กิติภูมิ นิลจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
482 อาจารย์ ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ คณะศิลปศาสตร์
483 อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์
484 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา ภาคภูมิ คณะศิลปศาสตร์
485 อาจารย์ Masako Nakano คณะศิลปศาสตร์
486 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาภา แจ้งสี คณะศิลปศาสตร์
487 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาลัด พุกาธร คณะศิลปศาสตร์
488 อาจารย์ ปิยวัช วสุสิริกุล คณะศิลปศาสตร์
489 อาจารย์ ปัณณวรรณ วาจางาม คณะศิลปศาสตร์
490 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมนต์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
491 อาจารย์ ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม คณะศิลปศาสตร์
492 อาจารย์ ปานชีวา มงคลอภิโชติ คณะศิลปศาสตร์
493 อาจารย์ ดาราวรรณ ไศลมณี คณะศิลปศาสตร์
494 อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล คณะศิลปศาสตร์
495 อาจารย์ Satoko Otsuka คณะศิลปศาสตร์
496 อาจารย์ Hung-Cheng LIN คณะศิลปศาสตร์
497 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพล สมนึก คณะศิลปศาสตร์
498 อาจารย์ Rainer Hans Stasiewski คณะศิลปศาสตร์
499 อาจารย์ อนุชา กลมเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์
500 อาจารย์ วิสูตร อินทร์สำอาง คณะศิลปศาสตร์
501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
502 อาจารย์ สุภาพร ตาไข คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
503 อาจารย์ เจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
504 อาจารย์ พัชรินทร์ สังข์ขาว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
505 อาจารย์ สมชาย อุดร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
506 อาจารย์ สมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
507 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
508 อาจารย์ ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
509 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
510 อาจารย์ มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
511 อาจารย์ พรชัย ตุลพิจิตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
512 รองศาสตราจารย์ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
513 รองศาสตราจารย์ บุญศรี คู่สุขธรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
514 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ ผดุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
515 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี บุญเรือง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
516 อาจารย์ ธีร์ โคตรถา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
517 อาจารย์ ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลภัทร์ รักสวน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
519 อาจารย์ โสมวดี ฤทธิโชติ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
520 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณเธียร โอทองคำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
521 อาจารย์ ชฎาพร จันทร์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
523 อาจารย์ อ้อยใจ เลิศล้ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
524 อาจารย์ เอกตินัย จันทร์ศรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
525 อาจารย์ ศักดา ปรีชาวัฒนสกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
526 อาจารย์ พีรยา สระมาลา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
527 รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
528 อาจารย์ สุธินี ตันอังสนากุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
529 อาจารย์ Atchara Salee วิทยาลัยนานาชาติ