รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ คณุตม์ (จีรวัจน์) จิณภัค (ศรีเจริญประมง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 อาจารย์ สุปราณี มูลมาตย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา สุคตบวร คณะบริหารธุรกิจ
4 อาจารย์ สุวรรณา รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย สงวนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 อาจารย์ เพ็ชร สุธิภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 อาจารย์ บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 อาจารย์ สิริอร นุชผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 อาจารย์ กิตติ จรินทร์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 อาจารย์ ธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 อาจารย์ สานนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 อาจารย์ เดอร์มอท พี เอส ไวท์ คณะศิลปศาสตร์
13 อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์
14 อาจารย์ Masako Nakano คณะศิลปศาสตร์
15 อาจารย์ Dominick James Cartwright คณะศิลปศาสตร์
16 อาจารย์ Brian Blanchfield คณะศิลปศาสตร์
17 อาจารย์ ศุภาสี วงษ์ทองดี คณะศิลปศาสตร์