รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาโท
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 อาจารย์ อัญชลี อินคำปา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 อาจารย์ ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 อาจารย์ สมพร ปิยะพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 อาจารย์ ทินโน ขวัญดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 อาจารย์ ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 อาจารย์ มินตรา ศักดิ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 อาจารย์ พนัสชัย ศรีบำรุง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง ฉันทวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9 อาจารย์ สุรเทพ แป้นเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 อาจารย์ ดุสิต สิงห์พรหมมาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
11 อาจารย์ สุระศักดิ์ ศรีปาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาล นาคศุภรังษี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13 อาจารย์ สุวิมล เจียรธราวานิช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 อาจารย์ วรวีร์ ปัญญาคำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ เติมสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 อาจารย์ ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17 อาจารย์ สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
18 อาจารย์ ชนิดา ป้อมเสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19 อาจารย์ ปราโมทย์ พลิคามิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
20 อาจารย์ วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
21 อาจารย์ ธารทิพย์ แก้วเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
22 อาจารย์ อิศกฤตา โลหพรหม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤดี ผาบสิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
24 อาจารย์ พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
25 อาจารย์ สุกิจ ชีรนรวนิชย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
26 อาจารย์ มารุต เขียวแก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
27 อาจารย์ นรินทร์ จีระนันตสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
28 อาจารย์ สมใจ หุตะสุขพัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
29 อาจารย์ ดวงทิพย์ ไข่แก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
30 อาจารย์ ทัพพสาร ใจแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
31 อาจารย์ วรรณีย์ พรมนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
32 อาจารย์ นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
34 อาจารย์ ปาริฉัตร ปิติสุทธิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ สีใส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
36 อาจารย์ สุรีย์รัตน์ เอมพรหม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา สุขตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
38 อาจารย์ จตุพล กิจทวี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
39 อาจารย์ อธิศนันท์ ศักดิ์ธีรสุนทร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 อาจารย์ ลัคคนา ส่วนลม้าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
41 อาจารย์ ภาพิมล ประจงพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
42 อาจารย์ ลัดดาวัลย์ สุขศาลา (ศรีนิมิตรแก้ว) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ ธัชชาจรีย์ มาลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
44 อาจารย์ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45 อาจารย์ ธนกฤต แก้วพิลารมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
46 อาจารย์ ณัฐฐพร สุบรรณมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
47 อาจารย์ ปรวัล นาคแสง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินิทร สอนพรินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
49 อาจารย์ อุมาพร มีเดช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
50 อาจารย์ วรวิทย์ จันทร์เนย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
51 อาจารย์ วัสสกร มณีนิล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัน จุลยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
53 อาจารย์ ลลิตา ปานแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
54 อาจารย์ วรพร คำแป้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิรักษ์ คลังวิจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
56 อาจารย์ เจตนิพิฐ เนียมสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
57 อาจารย์ จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
58 อาจารย์ ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
59 อาจารย์ รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
60 อาจารย์ จักรพันธ์ รูปงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
62 อาจารย์ อรัญญา อำไพจิตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
63 อาจารย์ สุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
64 อาจารย์ พัชราวลัย เซ็นเสถียร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
65 อาจารย์ ภัทรา คุ้มเขต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพ ศรีวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
67 อาจารย์ กฤษชนก ศุขเกษม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
68 อาจารย์ ณีรนุช ประชากุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
69 อาจารย์ ชานนท์ สาระสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
70 อาจารย์ กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
71 อาจารย์ กฤษณา คงเลิศยศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
72 อาจารย์ นพมาศ พูลเจริญศิลป์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
73 อาจารย์ รชรัตน์ แย้มพวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารามาศ แก้วแดง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
75 อาจารย์ นิซุฟยาน นิมะมิง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
76 อาจารย์ ณภัทร ยศยิ่งยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
77 อาจารย์ พัชรพร เวียงวีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
78 อาจารย์ ธนวิทย์ ลายิ้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
79 อาจารย์ พรพิมล เผ่าภูรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
80 อาจารย์ สุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
81 อาจารย์ กฤษณา ชูโชนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
82 อาจารย์ ภัทรภร ภควีระชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
83 อาจารย์ ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ คณะบริหารธุรกิจ
84 อาจารย์ ชานุท บุณยสมิต คณะบริหารธุรกิจ
85 อาจารย์ จินตนา พลศรี คณะบริหารธุรกิจ
86 อาจารย์ พิมพา พินิจสารภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจ
87 อาจารย์ น้ำเพชร เพชรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
88 อาจารย์ ปริญญา สีม่วง คณะบริหารธุรกิจ
89 อาจารย์ หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ
90 อาจารย์ คชศักย์ มหารมณ์ คณะบริหารธุรกิจ
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
92 อาจารย์ สุธินี กิจลาภพินิจกุล คณะบริหารธุรกิจ
93 อาจารย์ พิรานันท์ จันทรวิโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
94 อาจารย์ บุญมี ยอมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
95 อาจารย์ รุ่งทิพย์ โคบาล คณะบริหารธุรกิจ
96 อาจารย์ สุภษี ดวงใส คณะบริหารธุรกิจ
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ พูลน้อย คณะบริหารธุรกิจ
98 อาจารย์ อธิยุต ทัตตมนัส คณะบริหารธุรกิจ
99 อาจารย์ นิกร กรรณิกากลาง คณะบริหารธุรกิจ
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล คณะบริหารธุรกิจ
101 อาจารย์ พิษณุวัตร สุจวิพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
102 อาจารย์ อรอนงค์ สรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจ
103 อาจารย์ กมลศิริ คงสมัย คณะบริหารธุรกิจ
104 อาจารย์ ชดาษา (ภีรดา) ประดิษฐพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรต ศิริภูล คณะบริหารธุรกิจ
106 อาจารย์ รุจิภาส ประชาทัย คณะบริหารธุรกิจ
107 อาจารย์ วาสนา ด้วงเหมือน คณะบริหารธุรกิจ
108 อาจารย์ เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม คณะบริหารธุรกิจ
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ
110 อาจารย์ ตติยา องค์ศิริพร คณะบริหารธุรกิจ
111 อาจารย์ เคียงเดือน พิจิตรชุมพล คณะบริหารธุรกิจ
112 อาจารย์ ปัณฑิตา จาดศรี คณะบริหารธุรกิจ
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิมณีณ์ (มณีบุษราคัม) ปวรัชพิสิษฐ์(อยู่สอาด) คณะบริหารธุรกิจ
114 อาจารย์ วิราภรณ์ แก้วขาว คณะบริหารธุรกิจ
115 อาจารย์ พรศรี โรจน์เมฆี คณะบริหารธุรกิจ
116 อาจารย์ นันทวัน วัฒนมงคลสุข คณะบริหารธุรกิจ
117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
118 อาจารย์ วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย คณะบริหารธุรกิจ
119 อาจารย์ ศิรินาถ บูรณพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
120 อาจารย์ กุสุมา ชัยโตษะ คณะบริหารธุรกิจ
121 อาจารย์ ภัททิรา แก้วเกิด คณะบริหารธุรกิจ
122 อาจารย์ ปรียาภรณ์ สีสายคำ คณะบริหารธุรกิจ
123 อาจารย์ สมรัก รุ่งวัลลาภา คณะบริหารธุรกิจ
124 อาจารย์ ชฎาพร จักรทอง คณะบริหารธุรกิจ
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
126 อาจารย์ ธเรศ สันตติวงศ์ไชย คณะบริหารธุรกิจ
127 อาจารย์ วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล คณะบริหารธุรกิจ
128 อาจารย์ มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล คณะบริหารธุรกิจ
129 อาจารย์ กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
130 อาจารย์ ชูพรรค แพงไธสง คณะบริหารธุรกิจ
131 อาจารย์ ชากานต์ ปัดภัย คณะบริหารธุรกิจ
132 อาจารย์ กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
133 อาจารย์ กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล คณะบริหารธุรกิจ
134 อาจารย์ จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
135 อาจารย์ วรรณี สินศุภรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ
136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพงษ์ คุณเดชอมร คณะบริหารธุรกิจ
137 อาจารย์ กรรณิการ์ แสงสุริศรี คณะบริหารธุรกิจ
138 อาจารย์ สมบัติ คชายุทธ คณะบริหารธุรกิจ
139 อาจารย์ เปรมศรี จันทร์มณี คณะบริหารธุรกิจ
140 อาจารย์ มาลี เด๊ะไวการ คณะบริหารธุรกิจ
141 อาจารย์ ธีระ เทียนรุ่งไพศาล คณะบริหารธุรกิจ
142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพร จูปราง คณะบริหารธุรกิจ
143 อาจารย์ ภานุพงศ์ นิลตะโก คณะบริหารธุรกิจ
144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ อุดมโภชน์ คณะบริหารธุรกิจ
145 อาจารย์ สุกัณยา กิตติคุณงาม คณะบริหารธุรกิจ
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยมิตร แสวงมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 อาจารย์ สมชาย ดิษฐาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 อาจารย์ นชพรรณ จั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 อาจารย์ เสน่ห์ สำเภาเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีภรณ์ วัฒนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151 อาจารย์ ประเสริฐ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152 อาจารย์ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153 อาจารย์ ณิชชาอร ชูเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154 อาจารย์ วรัศมน เชื้อฟัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155 อาจารย์ ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156 อาจารย์ ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157 อาจารย์ วาสนา พรรณเทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158 อาจารย์ อรัญ มะลิทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
159 อาจารย์ วรงค์พร รัตนบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160 อาจารย์ ปริญญา สัญญะเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161 อาจารย์ อภิชาติ พองพลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูนฤต เงินส่งเสริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163 อาจารย์ มนต์ชัย น้อยคำสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164 อาจารย์ ธิติภพ (สุรภพ) สุทธิวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
165 อาจารย์ สุภาพร จันทร์คง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 อาจารย์ เกรียงไกร พละสนธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169 อาจารย์ นิลุบล บุตรไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ แดงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 อาจารย์ สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172 อาจารย์ บุรณี อดิศรพันธ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 อาจารย์ สถิระ ชัยชนะกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก กาญจนรูจี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 อาจารย์ ภัสสร ศรีเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 อาจารย์ สุพจน์ สระทองหลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 อาจารย์ มนรดา ศิริมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 อาจารย์ ชนาเนตร อรรถยุกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 อาจารย์ ฉัตรชัย รักถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ อยู่สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 อาจารย์ ศรีสุดา สรนันต์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชณี ศรีคำสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 อาจารย์ ทิฐฐาน เนียมชูชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 อาจารย์ สุริยา สงค์อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 อาจารย์ วิสุทธิ์ แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 อาจารย์ รัฐพล หงส์เกรียงไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 อาจารย์ สาโรช เจริญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรวิชญ์ รัตนพลที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 อาจารย์ อาฒยา สันตะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา วรรณโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุภัทร ตางาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 อาจารย์ ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 อาจารย์ ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 อาจารย์ อ้อมใจ บุษบง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร ผดุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 รองศาสตราจารย์ ปิยนุช นาคพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 อาจารย์ ชาญวิทย์ มุสิกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงค์นุช กลิ่นพิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 อาจารย์ วรรณิสา แก้วบ้านกรูด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 อาจารย์ สุรีพร นวลนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 อาจารย์ ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 อาจารย์ กุลชยา พงษ์แสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 อาจารย์ ประภาพร ร้อยพรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 อาจารย์ ธนวรรณ เวียงสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 อาจารย์ อนัญญา ไทยบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักยฐ์ กมลขันติธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ทวนนวรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
211 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ สุขมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
212 อาจารย์ ณัฐพงษ์ ศรีสุภะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
213 อาจารย์ วุฒิชัย วิจิตรกุลสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลธรรม เอฬกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
216 อาจารย์ ปฏิภาณ จันทรวิชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
218 อาจารย์ วุฒิชัย วิสารทวิศิษฏ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
219 อาจารย์ อนุสรณ์ สาธุเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
220 อาจารย์ ทองเพียร พรมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
221 อาจารย์ ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
222 อาจารย์ เจษฎา แพรกนันเธอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
223 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพล เดชะดนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
224 อาจารย์ กมล ทาใบยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
225 อาจารย์ ชาติสยาม ธรรมจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
226 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
228 อาจารย์ ชนินทร์ สุวพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์
229 อาจารย์ ณัฐศักดิ์ สุวรรณนที คณะวิศวกรรมศาสตร์
230 อาจารย์ วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ เสาร์แดน คณะวิศวกรรมศาสตร์
232 อาจารย์ สรรธพล คุ้มทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
233 อาจารย์ สุรชัย เหมหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
234 อาจารย์ เอนก สุทธิฤทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
235 อาจารย์ ณรงค์ พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
236 อาจารย์ บุญช่วย เจริญผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
237 อาจารย์ ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
239 อาจารย์ รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
240 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล อนุสุเรนทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
241 อาจารย์ ธีรยุทธ กาญจนแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
242 รองศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
243 อาจารย์ อดิศร ศิริคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ชูโชนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ศรีเมืองธน คณะวิศวกรรมศาสตร์
246 อาจารย์ ศุภวัฒน์ ชูวารี คณะวิศวกรรมศาสตร์
247 อาจารย์ วินัย เมธาวิทิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
248 อาจารย์ วันดี พูนพจน์มาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก้องไกล สรโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
250 อาจารย์ เสรี คงเจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
252 อาจารย์ กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
253 อาจารย์ ชำนาญ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
254 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอรีส มณีสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
255 อาจารย์ อภัย เบ็ญจพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
256 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ หาญมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
257 อาจารย์ ดิฐภัทร ตันประดิฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
258 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ โอฬารสุวรรณชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
259 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ โสภิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
260 อาจารย์ สุรัตน์ บุญพึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
261 อาจารย์ สุทธี ทับทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
262 อาจารย์ นภัสดล สิงหะตา คณะวิศวกรรมศาสตร์
263 อาจารย์ พิน พรหมมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
264 อาจารย์ ธีรวัส คำหน่อแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
265 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี ทวาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมมา เจียรธราวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
267 อาจารย์ ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน คณะศิลปศาสตร์
268 อาจารย์ บุญสม ครึกครืน คณะศิลปศาสตร์
269 อาจารย์ ธิติกานต์ แสงอากาศ คณะศิลปศาสตร์
270 อาจารย์ สุวิมล นภาผ่องกุล คณะศิลปศาสตร์
271 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เกียรติกังวาฬไกล คณะศิลปศาสตร์
272 อาจารย์ อรทัย ชุ่มเย็น คณะศิลปศาสตร์
273 อาจารย์ Satoko Otsuka คณะศิลปศาสตร์
274 อาจารย์ กัลยา เพชรเพริศ คณะศิลปศาสตร์
275 อาจารย์ จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา คณะศิลปศาสตร์
276 อาจารย์ Naoki Yamagishi คณะศิลปศาสตร์
277 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ รินนาศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
278 อาจารย์ สุจินต์ สุขะพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
279 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพร นันทการัตน์ คณะศิลปศาสตร์
280 อาจารย์ กิติภูมิ นิลจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
281 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล (เกษียณ) คณะศิลปศาสตร์
282 อาจารย์ วิสูตร อินทร์สำอาง คณะศิลปศาสตร์
283 อาจารย์ สมชาย ไชยเขตธนัง คณะศิลปศาสตร์
284 อาจารย์ ปัณณวรรณ วาจางาม คณะศิลปศาสตร์
285 อาจารย์ สมิง จารย์คุณ คณะศิลปศาสตร์
286 อาจารย์ รัตนสุวรรณ ระวรรณ คณะศิลปศาสตร์
287 อาจารย์ พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล คณะศิลปศาสตร์
288 อาจารย์ พัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี คณะศิลปศาสตร์
289 อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
290 อาจารย์ สง่า นามวัตร คณะศิลปศาสตร์
291 อาจารย์ ทัศนา ไชยโกษี คณะศิลปศาสตร์
292 อาจารย์ Hung-Cheng LIN คณะศิลปศาสตร์
293 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาภา แจ้งสี คณะศิลปศาสตร์
294 อาจารย์ Liu Jiaxiang คณะศิลปศาสตร์
295 อาจารย์ Koji Arii คณะศิลปศาสตร์
296 อาจารย์ ปณิชา อินทรสุริยวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
297 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาลัด พุกาธร คณะศิลปศาสตร์
298 อาจารย์ ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา คณะศิลปศาสตร์
299 อาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง คณะศิลปศาสตร์
300 อาจารย์ ปิยวัช วสุสิริกุล คณะศิลปศาสตร์
301 อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
302 อาจารย์ รายวดี ผดุงกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์
303 อาจารย์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
304 อาจารย์ วิทยา สุวรรณากรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
305 อาจารย์ ประชุมพร รังษีวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
306 อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย คณะศิลปศาสตร์
307 อาจารย์ พรรษวัชร์ อินทาภิรัต คณะศิลปศาสตร์
308 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร คณะศิลปศาสตร์
309 อาจารย์ เบญจา จันทร คณะศิลปศาสตร์
310 อาจารย์ ภูมินทร์ วรวรรณ คณะศิลปศาสตร์
311 อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู คณะศิลปศาสตร์
312 อาจารย์ สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา คณะศิลปศาสตร์
313 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพล สมนึก คณะศิลปศาสตร์
314 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ คณะศิลปศาสตร์
315 อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย คณะศิลปศาสตร์
316 อาจารย์ ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ คณะศิลปศาสตร์
317 อาจารย์ วรพล น้อยนิล คณะศิลปศาสตร์
318 อาจารย์ อมรพรรณ จำปา คณะศิลปศาสตร์
319 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย คณะศิลปศาสตร์
320 อาจารย์ อนุชา กลมเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์
321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ โอ้โลม คณะศิลปศาสตร์
322 อาจารย์ ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
323 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ คณะศิลปศาสตร์
324 อาจารย์ ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม คณะศิลปศาสตร์
325 อาจารย์ สุดนรี สันตินรนนท์ คณะศิลปศาสตร์
326 อาจารย์ ปานชีวา มงคลอภิโชติ คณะศิลปศาสตร์
327 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ คณะศิลปศาสตร์
328 อาจารย์ ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา ภาคภูมิ คณะศิลปศาสตร์
330 อาจารย์ ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี คณะศิลปศาสตร์
331 อาจารย์ ดาราวรรณ ไศลมณี คณะศิลปศาสตร์
332 อาจารย์ อำไพ แสนหมื่น คณะศิลปศาสตร์
333 อาจารย์ วิภาดา สุทธิโรจน์ คณะศิลปศาสตร์
334 อาจารย์ จันทนา วงศ์หาญ คณะศิลปศาสตร์
335 อาจารย์ ศุภวัฒน์ นามคำ คณะศิลปศาสตร์
336 อาจารย์ ยุทธนา นันทิวัธวิภา คณะศิลปศาสตร์
337 อาจารย์ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร คณะศิลปศาสตร์
338 อาจารย์ อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ คณะศิลปศาสตร์
339 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร คณะศิลปศาสตร์
340 อาจารย์ อินท์ชัญญา คงทะเล คณะศิลปศาสตร์
341 อาจารย์ บรรพต เจตนเสน คณะศิลปศาสตร์
342 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑิตฐิตา นาคเกษม คณะศิลปศาสตร์
343 อาจารย์ เอกชัย อัครเดชเรืองศรี คณะศิลปศาสตร์
344 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมนต์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
345 อาจารย์ โสภณ สาคูแก้ว คณะศิลปศาสตร์
346 อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล คณะศิลปศาสตร์
347 อาจารย์ ศักดา ปรีชาวัฒนสกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
348 อาจารย์ เจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
349 อาจารย์ พัชรินทร์ สังข์ขาว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
350 อาจารย์ ชฎาพร จันทร์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
351 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
352 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณเธียร โอทองคำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
353 อาจารย์ มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
354 อาจารย์ พรชัย ตุลพิจิตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
355 อาจารย์ สุภาพร ตาไข คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
356 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ ผดุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
357 อาจารย์ สุธินี ตันอังสนากุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลภัทร์ รักสวน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
359 อาจารย์ โสมวดี ฤทธิโชติ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
360 อาจารย์ ศิริอร วณิชโชตยานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
361 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
362 อาจารย์ อ้อยใจ เลิศล้ำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
363 อาจารย์ ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
364 อาจารย์ สมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
365 รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
366 อาจารย์ Atchara Salee วิทยาลัยนานาชาติ