รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
และระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ลำดับที่ ชื่อสกุล หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรา พิพัฒน์สันติกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีกนก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 อาจารย์ ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 อาจารย์ หทัยชนก โทสินธิติ (ตีรณวัฒนากูล) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 อาจารย์ สราณีย์ สุทธิศรีปก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 อาจารย์ ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 อาจารย์ อนุวิทย์ สนศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8 รองศาสตราจารย์ ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
10 อาจารย์ เวธนี สุรวณิชนิรชร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
11 อาจารย์ สุชญา ฉัตรวิชญะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
12 อาจารย์ ชลธิรา สารวงษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศธร สิงขรอาจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
14 อาจารย์ นวพร ถิ่นไทรงาม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15 อาจารย์ กฤษณ์ สงวนพวก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
17 อาจารย์ นริศรา อู่ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤทัย ธำรงโชติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
19 อาจารย์ กฤติกา นรจิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
21 อาจารย์ อรทัย เจริญสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 รองศาสตราจารย์ อาภัสรา แสงนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
23 อาจารย์ ศริญญา คงเที่ยง คณะบริหารธุรกิจ
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
25 อาจารย์ ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร คณะบริหารธุรกิจ
26 อาจารย์ สมศักดิ์ บุตรสาคร คณะบริหารธุรกิจ
27 อาจารย์ รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ
28 อาจารย์ สุพัฒนา เตโชชลาลัย คณะบริหารธุรกิจ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะบริหารธุรกิจ
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม คณะบริหารธุรกิจ
31 อาจารย์ กฤษณา กิมเล่งจิว คณะบริหารธุรกิจ
32 อาจารย์ เชิงชาย สุวรรณกูฎ คณะบริหารธุรกิจ
33 อาจารย์ อธิพันธ์ วรรณสุริยะ คณะบริหารธุรกิจ
34 อาจารย์ จิรังรัก สมรรคจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณะบริหารธุรกิจ
37 อาจารย์ คุณากร ไวยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ
38 อาจารย์ วรรณวดี สุขแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 อาจารย์ วันทนา มงคลวิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 อาจารย์ พลวัต นิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ พรมศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวิช อินทรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 อาจารย์ สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 อาจารย์ สุรวิทย์ นันทการัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 อาจารย์ อาทิตยา มีหนองหว้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 อาจารย์ จิระวัฒน์ จันทรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 อาจารย์ โสภา หนูแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 อาจารย์ ธวัชชัย สารวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล วรสิษฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 อาจารย์ ชุติมา อุปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 อาจารย์ กิติศาสตร์ กระบวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราพร กรอบทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร บุญทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 อาจารย์ ภิรดี มีสวัสดิ์ (ฤทธิเดช) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 อาจารย์ ดวงสุรีย์ แสนสีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 อาจารย์ นฤมล จอมมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี จำเริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 อาจารย์ ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 อาจารย์ ชุติมา ภาคสัญไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 อาจารย์ วิไลลักษณ์ บินดาร์ (ชูช่วย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษารัตน์ คำทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 อาจารย์ ประนัดฎา พิมสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ชินสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 อาจารย์ พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 อาจารย์ เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 อาจารย์ พรรัก เชาวนโยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 อาจารย์ นิสิต เรืองสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ เลิศจันทรางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 อาจารย์ วินัย อวงพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ เผ่าชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 อาจารย์ ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมฟ้า นาคโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 อาจารย์ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย พะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 อาจารย์ จตุพล ขาวฟอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 อาจารย์ นุชริน ทองพูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 อาจารย์ อรสา พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีรัตน์ สร้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริณี ไวท์ (คลุมดวง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 อาจารย์ อุดมเดช ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต กำลังกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 อาจารย์ ดิเรก บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 อาจารย์ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 อาจารย์ วิกานดา สุภาสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 อาจารย์ อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลิศลักษณ์ แก้ววิมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
88 อาจารย์ กมลพงค์ แจ่มกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แสงแก คณะวิศวกรรมศาสตร์
90 อาจารย์ ธนัยรัตน์ มาต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ศรีสัตยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
93 อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์
94 อาจารย์ กาญจนา ลือพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
95 อาจารย์ สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
98 อาจารย์ นพรัตน์ คำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย เภาเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทุมทิพย์ ปราบพาล (ต้นทับทิมทอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒิพงศ์ เกิดพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
102 อาจารย์ มุสตาฟา ยะภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
103 รองศาสตราจารย์ วสันต์ เธียรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
104 รองศาสตราจารย์ วิชาญ ช่วยพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
105 อาจารย์ ยุทธนา แก้วคำแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
106 อาจารย์ ภาณุเดช แสงสีดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
107 อาจารย์ เซาฟีร์ ดือราแม คณะวิศวกรรมศาสตร์
108 อาจารย์ รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
111 อาจารย์ ยุทธนา จงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
112 รองศาสตราจารย์ พีรศักดิ์ จันทร์งาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
113 อาจารย์ สุธรรม ศิวาวุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ก้อนแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายชล ชุดเจือจีน คณะวิศวกรรมศาสตร์
116 อาจารย์ กวีวัชร์ ทัติวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
117 อาจารย์ ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล คณะศิลปศาสตร์
118 อาจารย์ รัตติมา ธันยาธำรงกุล คณะศิลปศาสตร์
119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ คณะศิลปศาสตร์
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ศรีเดือนดาว คณะศิลปศาสตร์
121 อาจารย์ ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
122 อาจารย์ นิพาภรณ์ แสงสว่าง คณะศิลปศาสตร์
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม คณะศิลปศาสตร์
124 อาจารย์ Rainer Hans Stasiewski คณะศิลปศาสตร์
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ คณะศิลปศาสตร์
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา คณะศิลปศาสตร์
127 อาจารย์ ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ คณะศิลปศาสตร์
128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนง แก้วเพ็ชร คณะศิลปศาสตร์
129 อาจารย์ รุจจิพร บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์
130 อาจารย์ เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม คณะศิลปศาสตร์
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี คณะศิลปศาสตร์
132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นานา ศรีธรรมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
133 อาจารย์ วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์
134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
135 อาจารย์ ชภณิต (ชพนิต) แจ้งสี (แสวงมงคล) คณะศิลปศาสตร์
136 อาจารย์ พรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
137 อาจารย์ สุภาพร อรรคพิณ คณะศิลปศาสตร์
138 อาจารย์ อริยา เรียงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
139 รองศาสตราจารย์ บุญศรี คู่สุขธรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
140 อาจารย์ ธีร์ โคตรถา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
142 อาจารย์ เอกตินัย จันทร์ศรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี บุญเรือง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
144 อาจารย์ สมชาย อุดร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
145 อาจารย์ พีรยา สระมาลา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
146 รองศาสตราจารย์ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ