คณะบริหารธุรกิจ
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์วิราภรณ์ แก้วขาว การจัดการ 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์กฤษณา กิมเล่งจิว การจัดการ 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ การจัดการ 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
4 อาจารย์เปรมศรี จันทร์มณี การจัดการ 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง การจัดการ 31/01/2535 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์เคียงเดือน พิจิตรชุมพล การจัดการ 04/06/2527 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ การจัดการ 22/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ชานุท บุณยสมิต การจัดการ 22/08/2528 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย การจัดการ 22/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิมณีณ์ (มณีบุษราคัม) ปวรัชพิสิษฐ์(อยู่สอาด) การจัดการ 26/01/2538 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์ปริญญา สีม่วง การจัดการ 02/07/2561 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์รุจิภาส ประชาทัย การจัดการ 01/02/2562 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์คุณากร ไวยวุฒิ การจัดการ 08/08/2543 ปฏิบัติงาน - 21/02/2550
-
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม การจัดการ 19/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
15 อาจารย์วรรณสิรี ศักดาพิพัฒน์กุล การจัดการ 22/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-
16 อาจารย์จิรังรัก สมรรคจันทร์ การจัดการ 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
17 อาจารย์กุสุมา ชัยโตษะ การจัดการ 12/06/2527 ปฏิบัติงาน -
-