คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง การจัดการ 31/01/2535 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ การจัดการ 22/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิมณีณ์ (มณีบุษราคัม) ปวรัชพิสิษฐ์(อยู่สอาด) การจัดการ 26/01/2538 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม การจัดการ 19/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-