คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์บุญมี ยอมพันธ์ การตลาด 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์วรรณี สินศุภรัตน์ การตลาด 01/04/2530 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ชูพรรค แพงไธสง การตลาด 01/10/2547 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์กรรณิการ์ แสงสุริศรี การตลาด 16/06/2546 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์น้ำเพชร เพชรใหม่ การตลาด 18/08/2532 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล การตลาด 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ การตลาด 01/04/2536 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์คชศักย์ มหารมณ์ การตลาด 01/08/2545 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์ศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ การตลาด 15/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-