คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ การตลาด 30/03/2544 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ อุดมโภชน์ การตลาด 03/05/2553 ปฏิบัติงาน -
-