คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ปานชีวา มงคลอภิโชติ การท่องเที่ยว 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ การท่องเที่ยว 22/05/2562 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์อริยา เรียงจันทร์ การท่องเที่ยว 22/05/2532 ปฏิบัติงาน - 09/09/2550
-
4 อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล การท่องเที่ยว 09/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา การท่องเที่ยว 02/07/2561 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์สุภาพร อรรคพิณ การท่องเที่ยว 27/01/2538 ปฏิบัติงาน - 09/09/2550
-
7 อาจารย์ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม การท่องเที่ยว 01/02/2556 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ การท่องเที่ยว 01/06/2542 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์เบญจา จันทร การท่องเที่ยว 21/06/2536 ปฏิบัติงาน -
-