คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ภานุพงศ์ นิลตะโก การประเมินราคาทรัพย์สิน 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์อธิยุต ทัตตมนัส การประเมินราคาทรัพย์สิน 16/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-