คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สมบัติ คชายุทธ การเงิน 01/11/2543 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สุพัฒนา เตโชชลาลัย การเงิน 01/09/2548 ปฏิบัติงาน - 06/06/2554
-
3 อาจารย์เจษฎาภรณ์ ยานุพรหม การเงิน 09/08/2532 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร การเงิน 03/06/2556 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์อธิพันธ์ วรรณสุริยะ การเงิน 01/07/2548 ลาศึกษาต่อ - 06/06/2554
-