คณะศิลปศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี การโรงแรม 04/06/2562 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์กิติภูมิ นิลจันทร์ การโรงแรม 02/07/2555 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สุจินต์ สุขะพงษ์ การโรงแรม 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ปณิชา อินทรสุริยวงษ์ การโรงแรม 01/06/2544 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์เกรียงศักดิ์ อาภามงคล การโรงแรม 29/05/2541 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์อรทัย ชุ่มเย็น การโรงแรม 03/10/2554 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ศุภวัฒน์ นามคำ การโรงแรม 02/06/2558 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ดาราวรรณ ไศลมณี การโรงแรม 02/11/2552 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์สุดนรี สันตินรนนท์ การโรงแรม 09/01/2532 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์นิพาภรณ์ แสงสว่าง การโรงแรม 02/03/2552 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์รายวดี ผดุงกาญจน์ การโรงแรม 01/02/2556 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์เอกชัย อัครเดชเรืองศรี การโรงแรม 16/11/2561 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์ประชุมพร รังษีวงศ์ การโรงแรม 25/12/2529 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง การโรงแรม 01/10/2551 ปฏิบัติงาน -
-