คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ คณิตศาสตร์ 01/09/2529 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา วรรณโภคา คณิตศาสตร์ 04/01/2528 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ประเสริฐ อยู่สำราญ คณิตศาสตร์ 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์วรรณวดี สุขแจ่ม คณิตศาสตร์ 05/08/2540 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ เผ่าชู คณิตศาสตร์ 21/05/2533 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์สุพจน์ สระทองหลาง คณิตศาสตร์ 01/06/2538 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ภิรดี มีสวัสดิ์ (ฤทธิเดช) คณิตศาสตร์ 22/06/2544 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรวิชญ์ รัตนพลที คณิตศาสตร์ 08/08/2540 ปฏิบัติงาน -
-
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมฟ้า นาคโต คณิตศาสตร์ 04/01/2528 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี จำเริญภิญโญ คณิตศาสตร์ 24/12/2529 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์นุชริน ทองพูล คณิตศาสตร์ 12/06/2538 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์จตุพล ขาวฟอง คณิตศาสตร์ 08/12/2540 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์สุภาพร จันทร์คง คณิตศาสตร์ 23/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล คณิตศาสตร์ 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร กรอบทอง คณิตศาสตร์ 17/06/2534 ปฏิบัติงาน -
-
16 อาจารย์วิกานดา สุภาสนันท์ คณิตศาสตร์ 03/09/2550 ปฏิบัติงาน - 02/11/2552
-