คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร กรอบทอง คณิตศาสตร์ 17/06/2534 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ คณิตศาสตร์ 01/09/2529 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมฟ้า นาคโต คณิตศาสตร์ 04/01/2528 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ เผ่าชู คณิตศาสตร์ 21/05/2533 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรวิชญ์ รัตนพลที คณิตศาสตร์ 08/08/2540 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี จำเริญภิญโญ คณิตศาสตร์ 24/12/2529 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา วรรณโภคา คณิตศาสตร์ 04/01/2528 ปฏิบัติงาน -
-