คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม คหกรรมศาสตร์ 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ สีใส คหกรรมศาสตร์ 15/08/2538 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สุปราณี มูลมาตย์ คหกรรมศาสตร์ 01/12/2548 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์วรรณีย์ พรมนนท์ คหกรรมศาสตร์ 01/10/2556 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์อรทัย เจริญสิทธิ์ คหกรรมศาสตร์ 16/10/2560 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา สุขตา คหกรรมศาสตร์ 06/03/2532 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ลัดดาวัลย์ สุขศาลา (ศรีนิมิตรแก้ว) คหกรรมศาสตร์ 01/04/2542 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คหกรรมศาสตร์ 18/02/2556 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์ปาริฉัตร ปิติสุทธิ คหกรรมศาสตร์ 06/02/2560 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คหกรรมศาสตร์ 28/12/2526 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์กฤษณา ชูโชนาค คหกรรมศาสตร์ 18/08/2541 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์สุชญา ฉัตรวิชญะ คหกรรมศาสตร์ 07/06/2534 ปฏิบัติงาน -
-