คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คหกรรมศาสตร์ 28/12/2526 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ สีใส คหกรรมศาสตร์ 15/08/2538 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา สุขตา คหกรรมศาสตร์ 06/03/2532 ปฏิบัติงาน -
-