คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ชีววิทยา 01/04/2554 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชินสำราญ ชีววิทยา 01/06/2531 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์ ชีววิทยา 01/02/2555 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ดวงสุรีย์ แสนสีระ ชีววิทยา 01/08/2549 ปฏิบัติงาน - 29/10/2550
-
5 อาจารย์นิสิต เรืองสว่าง ชีววิทยา 28/05/2545 ปฏิบัติงาน - 29/10/2550
-
6 อาจารย์ธิติภพ (สุรภพ) สุทธิวิเศษ ชีววิทยา 03/09/2550 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัทร ตางาม ชีววิทยา 01/06/2527 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชณี ศรีคำสุข ชีววิทยา 01/08/2549 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์พลวัต นิวเคลียร์ ชีววิทยา 07/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวิช อินทรพันธุ์ ชีววิทยา 21/12/2524 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ ชีววิทยา 19/05/2546 ปฏิบัติงาน - 20/10/2551
-
12 อาจารย์สาโรช เจริญศักดิ์ ชีววิทยา 01/06/2547 ลาศึกษาต่อ - 01/06/2552
-
13 อาจารย์วาสนา พรรณเทวี ชีววิทยา 07/11/2548 ลาศึกษาต่อ - 01/07/2554
-