คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ ชีววิทยา 19/05/2546 ปฏิบัติงาน - 20/10/2551
-
2 อาจารย์พลวัต นิวเคลียร์ ชีววิทยา 07/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์ ชีววิทยา 01/02/2555 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ชีววิทยา 01/04/2554 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ธิติภพ (สุรภพ) สุทธิวิเศษ ชีววิทยา 03/09/2550 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ดวงสุรีย์ แสนสีระ ชีววิทยา 01/08/2549 ปฏิบัติงาน - 29/10/2550
-
7 อาจารย์นิสิต เรืองสว่าง ชีววิทยา 28/05/2545 ปฏิบัติงาน - 29/10/2550
-
8 อาจารย์สาโรช เจริญศักดิ์ ชีววิทยา 01/06/2547 ลาศึกษาต่อ - 01/06/2552
-
9 อาจารย์วาสนา พรรณเทวี ชีววิทยา 07/11/2548 ลาศึกษาต่อ - 01/07/2554
-