คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชินสำราญ ชีววิทยา 01/06/2531 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชณี ศรีคำสุข ชีววิทยา 01/08/2549 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัทร ตางาม ชีววิทยา 01/06/2527 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวิช อินทรพันธุ์ ชีววิทยา 21/12/2524 ปฏิบัติงาน -
-