คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์เจตนิพิฐ เนียมสุข ธุรกิจอาหาร 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์สุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ ธุรกิจอาหาร 22/06/2563 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์ธนวิทย์ ลายิ้ม ธุรกิจอาหาร 01/06/2554 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์กฤษชนก ศุขเกษม ธุรกิจอาหาร 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์วัสสกร มณีนิล ธุรกิจอาหาร 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์พัชรพร เวียงวีระชาติ ธุรกิจอาหาร 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์อุมาพร มีเดช ธุรกิจอาหาร 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-