คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ พลศึกษา 11/07/2559 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สุเปรม นนทะวงษ์ พลศึกษา 01/09/2549 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์บรรพต เจตนเสน พลศึกษา 16/07/2533 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์โสภณ สาคูแก้ว พลศึกษา 11/07/2559 ปฏิบัติงาน -
-