คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์จิระวัฒน์ จันทรังษี ฟิสิกส์ 03/12/2550 ปฏิบัติงาน - 30/05/2554
-
2 อาจารย์ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง ฟิสิกส์ 26/08/2545 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ฟิสิกส์ 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์อุดมเดช ภักดี ฟิสิกส์ 03/09/2550 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ชุติมา อุปถัมภ์ ฟิสิกส์ 05/06/2549 ปฏิบัติงาน - 01/06/2553
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต กำลังกล้า ฟิสิกส์ 28/04/2546 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ชุติมา ภาคสัญไชย ฟิสิกส์ 07/08/2549 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย พะวงษ์ ฟิสิกส์ 01/09/2548 ปฏิบัติงาน - 04/06/2550
-
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทริณี ไวท์ (คลุมดวง) ฟิสิกส์ 03/06/2556 ลาศึกษาต่อ -
-
10 อาจารย์ดิเรก บุญธรรม ฟิสิกส์ 07/08/2549 ลาศึกษาต่อ -
-
11 อาจารย์อภิชาติ พองพลา ฟิสิกส์ 01/04/2554 ลาศึกษาต่อ -
-