คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย พะวงษ์ ฟิสิกส์ 01/09/2548 ปฏิบัติงาน - 04/06/2550
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต กำลังกล้า ฟิสิกส์ 28/04/2546 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทริณี ไวท์ (คลุมดวง) ฟิสิกส์ 03/06/2556 ลาศึกษาต่อ -
-