คณะศิลปศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์วิทยา สุวรรณากรรัตน์ ภาษาจีน 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์Rainer Hans Stasiewski ภาษาจีน 03/05/2553 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา ภาษาจีน 03/11/2557 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์Liu Jiaxiang ภาษาจีน 03/11/2552 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน ภาษาจีน 03/02/2557 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์Hung-Cheng LIN ภาษาจีน 01/11/2560 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์พรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์ ภาษาจีน 01/10/2555 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ปิยวัช วสุสิริกุล ภาษาจีน 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-