คณะศิลปศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์อินท์ชัญญา คงทะเล ภาษาญี่ปุ่น 01/06/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์พรรษวัชร์ อินทาภิรัต ภาษาญี่ปุ่น 22/05/2562 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์วรพล น้อยนิล ภาษาญี่ปุ่น 01/06/2563 ทดลองราชการ -
-
4 อาจารย์สมชาย ไชยเขตธนัง ภาษาญี่ปุ่น 05/08/2563 ทดลองราชการ -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล (เกษียณ) ภาษาญี่ปุ่น 17/07/2521 ปฏิบัติงาน 30/09/2559
-
6 อาจารย์สุวิมล นภาผ่องกุล ภาษาญี่ปุ่น 16/05/2549 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์Naoki Yamagishi ภาษาญี่ปุ่น 02/08/2560 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์Koji Arii ภาษาญี่ปุ่น 31/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์Masako Nakano ภาษาญี่ปุ่น 02/05/2560 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์Satoko Otsuka ภาษาญี่ปุ่น 04/06/2562 ปฏิบัติงาน -
-