คณะบริหารธุรกิจ
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ คุณเดชอมร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 27/01/2538 ปฏิบัติงาน - 24/09/2554
-
2 อาจารย์ศิรินาถ บูรณพงษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 07/06/2548 ปฏิบัติงาน - 22/08/2553
-
3 อาจารย์กัญญา เชาว์ชาญชัยกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์นันทวัน วัฒนมงคลสุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ 01/02/2559 ปฏิบัติงาน -
-